Odeeffannoo

You can set the locale used for controlling the formatting numbers, dates and currencies in LibreOffice Basic in - Language Settings - Languages. In Basic format codes, the decimal point (.) is always used as placeholder for the decimal separator defined in your locale and will be replaced by the corresponding character.

Haala walfakaatuun qindaa`ina gitoo biyyaa guyyaa, sa`atii fi sharafa dhangiiwwan irratis ni raawata. Bu`uuri dhangii Lakkadda akkaataa qindaa`ina gitoo biyyaatiin ni hiikama akasumas ni argisiifama.

Gatiin halluu halluuwwan 16 akka armaan gadiiti ibsama:

Gatii halluu

Maqaa Halluu

0

Gurraacha

128

Cuquliisa

32768

Magariisa

32896

Hallataa

8388608

Diimaa

8388736

Maagneetaa

8421376

Keelloo

8421504

Adii

12632256

Kajajaa

255

Cuquliisa ibsi

65280

Magariisa ibsi

65535

Hallataa ibsi

16711680

Diimaa ibsi

16711935

Maagentaa ibsi

16776960

Keelloo ibsi

16777215

Dabarsoo adii


Open Tools - Macros - Organize Dialogs and select LibreOffice Dialogs container.

Open Tools - Macros - LibreOffice Basic - Edit and select Application Macros container.

This library must be loaded before execution. Execute the following statement before running any macro that uses this library:

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


warning

This statement must be added before the executable program code in a module.


Syntax:

Return value:

Parameters:

Example:

In Basic

In Python

note

This method is only available for Basic scripts.


note

This method is only available for Python scripts.


warning

This method requires the installation of the APSO (Alternative Script Organizer for Python) extension. In turn APSO requires the presence of LibreOffice Python scripting framework. If APSO or Python are missing, an error occurs.


note

This service is fully supported in both Basic and Python languages. All examples are expressed using the Basic programming language and can be easily converted to Python.


String functions

VBA financial functions

VBA Time and Date functions

VBA I/O functions

VBA Mathematical functions

VBA Object functions

Error codes:

18 Itti fayyadamaan addan citaa

2 Dogoggora caasimaa hinmuurtoofnee

3 Deebii Gosuubii malee

14 Ulaagaa fashalaa

5 Ejjatoo fashalaan waamu

6 Guutinsa darbaa

7 Qaabataa keessaa

8 Arree duraan qophaa`e

9 Hammanga keessaa mallatto-jalee

10 Hiika jalteenya

11 Zeeroof hiruu

12 Gegeeddaramaa ibsa hin qabne

13 Akaakuu wal hin madaale

14 Ulaagaa fashalaa

18 Itti fayyadamaan addan citaa

20 Dogoggora qabatamaa malee

28 Tartiibaa duwwaanaa keessaa

35 Cita yookiin fankishinii hin ibsamne

48 Dogoggora buustu DLL keessattii

49 waamicha walii galtee DLL yaraa

51 Dogoggora keesaa

52 Maqaa faayiylii yookiin lakkoofsa yaraa

53 Faayilii hin argamne

54 Haalata faayilii yaraa

55 Faayilii dura baname

57 Dogoggora mi`a I/O

58 Faayilii duraan jiru

59 Dheerina kuusaa yaraa

61 Baxxee guutuu

67 Faayiloota hedduu

63 Kuusaaa lakkoofsa yaraa

67 Faayiloota hedduu

68 mi`a hin jire

70 heeyyamni didameera

71 Baxxeen qophaa`aa miti

73 Kolatiin hin raawwatamu

74 Ooftuu adda addaa faana jijjiiraan maqaa hin jiru

75 Dogoggora gahii xurree/faayilii

76 Xurree hin argamne

Jijjiiramii Wantaa 91 hinqindoofne

93 Diraa sarxaa fashalaa

4 Eegaltii reedoo irraa

57 Dogoggora mi`a I/O

280 Awaiting response to DDE connection

68 mi`a hin jire

425 Gargaaramuu fashala wantaa

425 Gargaaramuu fashala wantaa

28 Tartiibaa duwwaanaa keessaa

451 Wanti walitti-qabiisa miti

28 Tartiibaa duwwaanaa keessaa

8 Arree duraan qophaa`e

51 Dogoggora keesaa

3 Deebii Gosuubii malee

10 Hiika jalteenya

93 Diraa sarxaa fashalaa

18 Itti fayyadamaan addan citaa

423 Amala yookiin tooftaa hin argamne

460 Dhangii gabatee fashalaat

55 Faayilii dura baname

76 Xurree hin argamne

71 Baxxeen qophaa`aa miti

424 Wanta barbaadame

323 Mojuulii fe`uu hin dandeesu

341 Fashala kasaa wantaa

68 mi`a hin jire

380 Gatii amala yaraa

382 Amala dubisuu qofaa

394 Amala barreessuu qofaaa

420 Barreefama wanta fashalaa

423 Amala yookiin tooftaa hin argamne

424 Wanta barbaadame

425 Gargaaramuu fashala wantaa

440 Dogoggora OLE offiin hojjachiisaa

423 Amala yookiin tooftaa hin argamne

440 Dogoggora OLE offiin hojjachiisaa

445 Wanti gocha hin deggaru

448 morkallaan moggaafamaa hin jiru

445 Wanti gocha hin deggaru

448 morkallaan moggaafamaa hin jiru

449 Morkallaan dirqalee miti

450 Dogoggora lakkofsa morkallootaa

451 Wanti walitti-qabiisa miti

452 Sadarkaa fashalaa

453 Fankishiniin DLL ifteessamaan hin argamu

460 Dhangii gabatee fashalaat

51 Dogoggora keesaa

424 Wanta barbaadame

53 Faayilii hin argamne

12 Gegeeddaramaa ibsa hin qabne

55 Faayilii dura baname

53 Faayilii hin argamne

55 Faayilii dura baname

35 Cita yookiin fankishinii hin ibsamne

55 Faayilii dura baname

53 Faayilii hin argamne

76 Xurree hin argamne

76 Xurree hin argamne

12 Gegeeddaramaa ibsa hin qabne

6 Guutinsa darbaa

53 Faayilii hin argamne

62 Faaayilii naqaa isa dhuma

76 Xurree hin argamne

8 Arree duraan qophaa`e

76 Xurree hin argamne

93 Diraa sarxaa fashalaa

8 Arree duraan qophaa`e

20 Dogoggora qabatamaa malee

973 not allowed within a procedure

974 not allowed outside a procedure

53 Faayilii hin argamne

76 Xurree hin argamne

67 Faayiloota hedduu

76 Xurree hin argamne

71 Baxxeen qophaa`aa miti

Jijjiiramii Wantaa 91 hinqindoofne

438 Wanti tooftaa hin deggaru

10 Hiika jalteenya

450 Dogoggora lakkofsa morkallootaa

48 Dogoggora buustu DLL keessattii

51 Dogoggora keesaa

12 Gegeeddaramaa ibsa hin qabne

Please support us!