Jibsoo Bu`uura LibreOffice

Jibsoon kun ogummaa jechoota tokko tokkoo Bu`uura LibreOffice wajin hojetan ibsa.

Akeeki Kurnyee

Yeroo lakkoofsota, LibreOffice Bu`uura jijjiirtu gosa kurnyee fi gargareessaa lakkoofssaa addaanbaasuuf sirna Qindaa'ina gitoo biyyaatti gargaarami.

The behavior has an effect on both the implicit conversion ( 1 + "2.3" = 3.3 ) as well as the function IsNumeric.

Halluuwwan

In LibreOffice Basic, colors are treated as long integer value. The return value of color queries is also always a long integer value. When defining properties, colors can be specified using their RGB code that is converted to a long integer value using the RGB function.

Ibsa URL

URLiin (Uniform Resource Locators) iddoo qabeenya kan akka faayilii sirna faayilii keessaa,haalaan Cimdaa qeeyyaa keessaa murteessuuf nama garagara. URLiin murteesituu aaloo, murteesituu Affeertuu fi faayilii fi murteesituu xurree irraa kan ijaarame dha:

aaloo://host.name/path/to/the/file.html

Faayidaan URLootaa inni gudaan Intarneetii irrati yeroo fuula saphaphuun ifteessamu dha.Fakkeenyaaf http, ftp, yookiin faaayilii aalootaafi dha.Faayilii murteeesituun aaloo kan gargaaru faayilii qe`ee sirna faayilii irratti yeroo ibsinu dha.

URL notation does not allow certain special characters to be used. These are either replaced by other characters or encoded. A slash (/) is used as a path separator. For example, a file referred to as C:\Users\alice\Documents\My File.odt on the local host in "Windows notation" becomes file:///C:/Users/alice/Documents/My%20File.odt in URL notation.

Safartuuwwan

In LibreOffice Basic, a method parameter or a property expecting unit information can be specified either as integer or long integer expression without a unit, or as a character string containing a unit. If no unit is passed to the method the default unit defined for the active document type will be used. If the parameter is passed as a character string containing a measurement unit, the default setting will be ignored. The default measurement unit for a document type can be set under - (Document Type) - General.

Twiipsi

twiipsin safartuu argii hirkattoo malee ta`ee iddoo murtaa`aa fi dheerina argii maalimootaa cirna hundaa keessatti kan hiiku dha. Twiipsin inchii 1/1440ffaa yookiin 1/20 tuqaa maxxansaa ti. Twiipsin inchii 1440 yookiin 567 saantiimeetiraan jiru.

Please support us!