Opening a Dialog With Basic

Qaaqa isa ati uumtee, foddaa LibreOffice BASIC keessaatiif, gulaalaa qaaqaa isa Muraa qaaqichi itti ramadame caancalaa maqaa cuqaasuun dhiisi. Caancalii maqaa gara foddaa jalatti argama.

Sagantaa xiqqaa QaaqaAgarsiisi jedhamuuf lakkadda armaan gadii saagi. Fakkeenya kana keessatti, maqaan qaaqa kan ati uumte "qaaqa1" dha:


Sub Dialog1Show
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

"LoadDialog" osoo hinfayyadamin akka armaan gadiitti lakkadda waamuu nidandeessa:


Sub Dialog1Show
  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )
  oDialog1.Execute()
End Sub

Yammuu lakkadda kana raawwatuu, "Qaaqa1" banama. Qaaqicha cufuudhaaf, kabala mataduree isaa irraa (x) qabduu cufi cuqaasi.

Please support us!