Programming Examples for Controls in the Dialog Editor

Fakkeenyootii armaan gadii qaaqa haaraadhaaf "Qaaqa1" jedhamee waamama. Gulaalaa qaaqa keessatti qaaqa uumuu fi too'annoota armaan gadii ida'uuf meeshaalee kabala SaanduqaMeeshaa irraa fayyadami: Sanduuqii-filannoo "Sanduuqii-filannoo1" jedhamee waamama, Dirree Moggaasaa "Moggaasa1" jedhamee waamama, Qabduu "QabduuAjajaa1" jedhamee waamama, fi Saanduqa Tarree ammoo "SaanduqaTarree1" jedhameetu waamama.

Sajoo Ofegannoo

Jijjiirama wantaa tokkotti yammuu too'annaa tokko miiltessituu, Qubeen, qubee guddaa fi qubee xixiqqaan wal-fakkeessuu qabda.


Qaaqawwan Fe'uuf Dalaga Giloobaalii


Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

LoadDialog function is stored in Tools.ModuleControls available from Application Macros and Dialogs.

Qaaqa tokko agarsiissuu


rem global definition of variables
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Saganticha keessaa kan Too'annaawwanii Dubbisi ykn Gulaali


Sub Sample1
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  Ilaallata qaaqaa REM argadhu
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  REM display text of Label1
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
  Moggaasa1 too'annaadhaaf barruu haaraa REM qindeessi
  oLabel1.Text = "New Files"
  Haalojii1 too'annaadhaaf amaloota ilaallata REM agarsiisi
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
  Haalojii1 too'annaadhaaf ilaallata haalaa haaraa REM qindeessi
  oCheckBox1Model.State = 1
  QabduuAjaja1 too'annaadhaaf amaloota ilaallata REM agarsiisi
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
  QabduuAjaja1 too'annaadhaaf amaloota REM agarsiisi
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
  Qaaqa REM raawwadhu
  oDialog1.Execute()
End Sub

SaanduqaTarree tokkotti Galfata ida'i


Sub AddEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM galfata haaraa tokko SaanduqaTarreetti ida'a
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)
End Sub

Galfata SaanduqaTarree tokko irraa haqi


Sub RemoveEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialogLoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM remove the first entry from the ListBox
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Please support us!