Verktøylinje for sporing av endringar

Inneheld ei liste over tilgjengelege kommandoar for å spora endringar i ei fil.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Verktøylinjer → Spor endringar.


Vis sporingsendringar

Viser eller gøymer lagra endringar.

Ikon Vis spora endringar

Vis «Spor endringar»

Registrer endringar

Loggfører alle endringar som er gjort i det gjeldande dokumentet med opplysningar om forfattar og dato.

Ikon Registrer endringar

Registrer endringar

Førre registrering av endring

Ikon Førre registrerte endring

Førre registrering av endring

Neste registrering av endring

Ikon Neste registrering av endring

Neste registrering av endring

Godta endringssporing

Ikon Godta opptak av endringar

Godta endringssporing

Avvis endringssporing

Ikon Avvis opptak av endringar

Avvis endringssporing

Godta alle spora endringar

Ikon Godta alle opptak av endringar

Godta alle spora endringar

Avvis alle spora endringar

Ikon Avvis alle opptak av endringar

Avvis alle spora endringar

Godta endringane og merk den neste

Ikon Godta opptak av endringar og merk den neste

Godta endringane og merk den neste

Avvis endringane og merk den neste

Ikon Avvis opptak av endringar og vel den neste

Avvis registrering av endringar og merk den neste

Handsam endringar

Godta eller avvis lagra endringar.

Ikon Handsam opptak av endringar

Handsam endringssporingar

Merknad

Set inn ein merknad rundt den merkte teksten, presentasjonslysbilete, teikneside eller der markøren er i eit rekneark.

Ikon Set inn merknad

Set inn merknad

Set inn merknad til endringhssporinga

Skriv inn ein merknad til den registrerte endringa.

Ikon Set inn merknad for sporing av endringar

Set inn merknad for sporing av endringar

Vern endringar

Hindrar brukaren i å slå av opptaket av endringar eller frå å godta eller avvisa endringar, utan at brukaren skriv inn eit passord.

Ikon Vern endringar

Vern endringane

Samanlikna dokument

Samanliknar dokumentet med eit anna. Innhaldet i det valde dokumentet vert markert som sletta i dialogvindauget som vert opna. Du kan setja innhaldet i den valde fila inn i det gjeldande dokumentet ved å velja dei sletta elementa som er relevante for deg. Dette vert gjort ved å trykkja Forkast først og så Set inn.

Ikon Samanlikna dokument

Samanlikn dokument

Slå saman dokument

Importerer endringar som er gjort i kopiar av det same dokumentet inn i det originale dokumentet. Endringar som er gjort i botnteksten, toppteksten, rammer og felt vert ignorerte. Like endringar vert fletta automatisk.

Ikon Flett dokument

Slå saman dokument

Støtt oss!