Rammelinja

Når ei ramme er vald, viser Rammelinja dei viktigaste funksjonane for formatering og plassering av ramma.

Set avsnittsstil

Tildeler ein stil til gjeldande avsnitt, merkte avsnitt eller eit merkt objekt.

Set avsnittsstil

Set avsnittsstil

Tekstbryting av

Plasserer objektet på ei eiga linje i dokumentet. Teksten i dokumentet vert lagt over og under objektet, men ikkje ved sidene av det.

Du kan også velja denne innstillinga på fana Skift.

Ikon for linjebryting av

Tekstbryting av

Tekstbryting på

Bryt teksten på alle fire sidene av objektramma.

Dette ikonet representerer innstillinga Sideskift på fana Skift-.

Ikon for linjebryting på

Tekstbryting på

Tekstflyt

Set objektet framføre teksten.

Du kan også definera denne innstillinga på fana Skift.

Ikon

Tekstflyt

Venstrejuster

Juster venstrekantane på dei merkte objekta. Dersom berre eitt objekt er merkt i Draw eller Impress, vert venstrekanten på objektet justert til venstremargen på sida.

Ikon Venstre

Venstre

Midtstill vassrett

Midtstiller objekta langs ei vassrett linje. Dersom berre eitt objekt er merkt i Draw eller Impress, vert midten av objektet justert til det vassrette midtpunktet på sida.

Ikon Midtstilt

Midtstilt

Høgrejuster

Justerer høgrekantane på dei merkte objekta. Dersom berre eitt objekt er merkt i Draw eller Impress, vert høgrekanten på objektet justert til høgremargen på sida.

Ikon Høgret

Høgre

Toppjustert

Juster dei øvre hjørna på dei merkte objekta langs ei loddrett linje. Dersom berre eitt objekt er merkt i Draw eller Impress, vert toppkanten til objektet justert i høve til toppmargen på sida.

Ikon Øvst

Øvst

Juster loddrett midtstilt

Midtstiller dei merkte objekta loddrett. Dersom berre eitt objekt er merkt i Draw eller Impress, vert midten av objektet justert i høve til den loddrette midtlinja på sida.

Ikon Midtstilt

Midtstilt

Botnjuster

Juster dei nedre hjørna på dei merkte objekta langs ei loddrett linje. Dersom berre eitt objekt er merkt i Draw eller Impress, vert den nedre kanten til objektet justert i høve til botnmargen på sida.

Ikon Nedst

Nedst

Kantlinjer

Trykk på knappen Kantlinjer for å opna verktøylinja for kantlinjer. Der kan du endra kantlinjene til eit ark eller objekt.

Ikon Kantlinjer

Kantlinjer

Linjestil

Trykk her for å opna verktøylinja Linjestilar, der du kan endra kantlinjestilen.

Ion Linjestil

Linjestil

Kantlinjefarge

Trykk på knappen Kantlinjefarge for å opna verktøylinja for kantlinjefarge, som let deg endra kantlinjefargen på eit objekt.

Ikon

Linjefarge (på kantlinja)

Bakgrunnsfarge

Trykk for å opna ei verktøylinje der du kan velja ein bakgrunnsfarge for eit avsnitt. Fargen kan setjast inn i det gjeldande avsnittet eller i merkte avsnitt.

Ikon Bakgrunnsfarge

Bakgrunnsfarge

Rammeeigenskapar

Set inn ei ramme som du kan bruka til éi eller fleire spalter med tekst og objekt.

Ikon Rammeeigenskapar

Rammeeigenskapar

Flytt fremst

Flyttar det valde objektet fremst slik at det ligg framom alle andre objekt.

Ikon Flytt fremstt

Flytt fremst

Flytt bakarst

Flyttar det valde objektet bakarst, slik at det ligg bak alle andre objekt.

Ikon Flytt bakarst

Flytt bakarst

Forankring

Let deg byta mellom ulike måtar å forankra eit objekt til dokumentet på.

Ikon Anker

Forankring

Kopla saman rammer

Koplar den merkte ramma til neste ramme. Teksten vil automatisk flyta frå den eine ramma til den neste.

Ikon Lenk rammer

Kopla rammer

Opphev rammelenkjene

Bryt koplinga mellom to rammer. Du kan berre bryta den koplinga som går frå den valde ramma til målramma.

Ikon Opphev rammelenkjene

Opphev rammelenkjene

Støtt oss!