Statuslinja

Statuslinja viser informasjon om dokumentet og inneheld ulike ikon med eigne funksjonar.

Sidenummer

Sidetalet vert vist i dette feltet på statuslinja. Eit klikk opnar «Gå til side» du kan bruka for å hoppa rundt i dokumentet. Høgreklikk for å visa alle bokmerka i dokumentet. Ved å trykkja på eit bokmerke vert skrivemerket plassert der bokmerket står.

Ordteljing

Tel ord og teikn, med eller utan mellomrom, i den gjeldande markeringa og i heile dokumentet. Teljinga er til ei kvar tid oppdatert og vil endra seg når du skriv inn eller endrar utvalet.

Denne sidestilen

Viser den gjeldande sidestilen. Dobbeltklikk for å redigera stilen, høgreklikk for å velja ein annan stil.

Språk

Viser kva språk den merkte teksten brukar. Trykk for å opna ein meny der du kan velja eit anna språk for den merkte teksten og for det gjeldande avsnittet.

Innsetjingsmodus

Viser den gjeldande innsetjingsmodusen. Du kan veksla mellom INN (sett inn) og OVER (skriv over).

Merkingsmodus

Her kan du velja mellom ulike utvalsmodus.

Dokumentendring

Viss det er gjort endringar i dokumentet sidan det sist vart lagra, vert «*» vist i dette feltet på statuslinja. Dette gjeld også nye dokument som ikkje er lagra ennå.

Digital signatur

Click to start digital signature process. You must have a digital certificate to complete the process. See also Digital Signatures.

Kombinert vising

Vis informasjon om det opne dokumentet.

Skaler og vis oppsett

Dei tre kontrollane på statuslinja i Writer lèt deg endra skaleringa og visinga av tekstdokumenta dine.

Vis oppsett-ikona frå venstre til høgre: Enkeltsidemodus viser éi og éi side. Visingsmodus viser sidene side ved side. Bokmodus viser to sider om gongen, som i ei open bok.

Dra glidebrytaren for skalering til venstre for å sjå fleire sider, eller drag til høgre for å skalera til ei side og eit mindre område på denne sida.

Skalering

Viser den gjeldande skaleringsfaktoren for sidevisinga.

Click this field to open the Zoom dialog, where you can change the current zoom factor.

Right-click to open the context menu on this field to see a selection of available zoom factors.

Støtt oss!