Verktøylinja for punkt og nummerering

Verktøylinja Punkt og nummerering inneheld funksjonar for å endra strukturen for listeavsnitt, også for å endra rekkjefølgja og listenivået.

Senk

Flyttar eit listeavsnitt der markøren er plassert eller merkte listeavsnitt, eitt listenivå ned.

Ikon Flytt ned

Hev

Flyttar eit listeavsnitt der markøren er plassert eller merkte listeavsnitt, eitt listenivå opp.

Ikon Flytt opp

Eitt nivå ned med underpunkt

Senker lista over eit listeavsnitt der markøren er plassert, og underpunkta til neste listenivå. Fleire listeavsnitt kan merkjast. Senker disposisjonsnivået for ei kapitteloverskrift markøren er plassert i og alle underoverskriftene til neste disposisjonsnivå. Denne kommandoen er slått på berre når markøren er plassert i eit listeavsnitt eller ei kapitteloverskrift.

Ikon Senker disposisjonsnivået, med underpunkta

Senk disposisjonsnivået eitt nivå ned, med underpunkt

Auk disposisjonsnivået, med underpunkt

Aukar listenivået til eit listeavsnitt som markøren er plassert i, og underpunkta, til neste listenivå. Fleire listeavsnitt kan merkjast. Aukar disposisjonsnivået for ei kapitteloverskrift markøren er plassert i og alle underoverskriftene til neste disposisjonsnivå. Denne kommandoen er slått på berre når markøren er plassert i eit listeavsnitt eller ei kapitteloverskrift.

Ikon Auk disposisjonsnivået, med underpunkt

Flytt disposisjonsnivået eitt nivå opp, med underpunkt

Flyttar avsnittet der markøren er plassert, eller det merkte avsnittet, til etter neste avsnitt.

Ikon Flytt ned

Flyttar avsnittet der markøren er plassert, eller det merkte avsnittet, til framføre det førre avsnittet.

Ikon Flytt opp

Flytt element ned med underpunkt

Flyttar eit listeavsnitt der markøren er plassert og underpunkta som høyrer til, til neste listeavsnitt med same listenivå. Flyttar ei kapitteloverskrift der markøren er plassert og alle underoverskriftene og teksten til den neste overskrifta på same disposisjonsnivå.Du kan også merkja og flytta meir enn eitt listeavsnitt eller éi kapitteloverskrift. Denne kommandoen er slått på berre når markøren er plassert i eit listeavsnitt eller ei kapitteloverskrift.

Ikon Flytt ned med underpunkt

Flytt element med underpunkt ned

Flytt element med underpunkt opp

Flyttar listeavsnittet og dei underpunkta som høyrer til, til før førre listeavsnitt med same listenivå. Flytter kapitteloverskrifta der markøren er plassert, og alle underoverskriftene og teksten til før den førre overskrifta på same disposisjonsnivå. Du kan også merkja og flytta meir enn eitt listeavsnitt eller ei kapitteloverskrift. Denne kommandoen er slått på berre når markøren er plassert i eit listeavsnitt eller ei kapitteloverskrift.

Ikon Flytt opp med underpunkt

Flytt element med underpunkt opp

Set inn unummerert oppføring

Set inn eit avsnitt utan nummerering. Nummerering som finst frå før vert ikkje påverka.

Ikon

Set inn unummerert oppføring

Start nummerering på nytt

Byrjar nummereringa av lista på nytt frå 1. Denne kommandoen er berre aktiv når markøren er i ei liste.

Ikon Byrja nummereringa på nytt

Start nummerering på nytt

Legg til i lista

Ta med merkte avsnitt, om dei er listeelement eller ei, som ein del av lista.

Ikon Legg til i liste

Legg til i liste

Punkt og nummerering

Legg nummerering eller punktmerking til det gjeldande avsnittet eller merkte avsnitt og let deg redigera formatet på nummereringa eller punktmerkinga.

Ikon for dialogvindauget «Punkt og nummerering»

Punkt og nummerering

Støtt oss!