Biletlinje

Biletlinja inneheld funksjonar for formatering og plassering av merkte bilete.

Biletfilter

Denne knappen på biletverktøylinjaopnar filterlinja, som let deg bruka ulike filter på det valde biletet.

Ikon Filter

Filter

Biletmodus

Viser ei liste over visingsattributta til det valde biletobjektet. Det innebygde eller lenkja biletobjektet i denne fila vert ikkje endra, berre visinga av objektet.

Cellestilar

Biletmodus

Farge

Opna verktøylinja Farge slik at du kan redigera nokre av eigenskapane til det valde objektet.

Gjennomsikt

Bestemmer kor gjennomsiktig biletobjektet skal vera. Du kan velja verdiar frå 0 % (ugjennomsiktig) til 100 % (heilt gjennomsiktig).

Ikon

Gjennomsikt

Spegelvend loddrett

Spegelvender det valde biletet loddrett.

Spegelvend vassrett

Spegelvender det valde biletet vassrett.

Bileteigenskapar

Formater storleik, plassering og andre eigenskapar til det valde biletet.

Ikon Eigenskapar

Bileteigenskapar

Støtt oss!