Verktøylinjer

Dette er ei oversikt over verktøylinjene i LibreOffice Writer.Dette er ei oversikt over standardoppsettet til verktøylinjene i LibreOffice.

Standardlinja

Standardlinja er tilgjengeleg i alle LibreOffice-program.

Formateringslinja

Formateringslinja inneheld mange funksjonar dor tekstformatering.

Teiknelinja

Teiknelinja inneheld ofte brukte redigeringsverktøy. Trykk på pila ved sida av eit ikon for å opna ei verktøylinje som inneheld fleire funksjonar.

Søkjelinje

Verktøylinja Søk kan brukast til å raskt søkja i innhaldet i LibreOffice-dokument.

Biletlinje

Biletlinja inneheld funksjonar for formatering og plassering av merkte bilete.

Rammelinja

Når ei ramme er vald, viser Rammelinja dei viktigaste funksjonane for formatering og plassering av ramma.

OLE-objektlinja

OLE-objekt-linja vert vist når eit objekt er merkt. Ho inneheld dei viktigaste funksjonane for formatering og plassering av objekt.

Verktøylinja «Tabell»

Tabellinja inneheld funksjonar for arbeid med tabellar. Linja vert vist når du flyttar skrivemerket til ein tabell.

Verktøylinja «Eigenskapar for teikneobjekt»

Teikneobjektlinja, som vert vist når eit teikneobjekt er valt, inneheld funksjonar for redigering og plassering av teikneobjekt.

Verktøylinja for punkt og nummerering

Verktøylinja Punkt og nummerering inneheld funksjonar for å endra strukturen for listeavsnitt, også for å endra rekkjefølgja og listenivået.

Tekstobjektlinja

Inneheld formateringsfunksjonar for tekst i teikneobjekt. Tekstobjektlinja vert vist når du dobbeltklikkar inni eit teikneobjekt.

Statuslinja

Statuslinja viser informasjon om dokumentet og inneheld ulike ikon med eigne funksjonar.

Førehandsvis sida

Verktøylinja for førehandsvising av sida vert opna når du førehandsviser eit dokument.

Tabelldatalinja

Bruk tabelldatalinja for å styra korleis dataa vert viste.

Linjalar

Linjalane viser storleikstilhøva på sida, i tillegg til tabulatorar, innrykk, kantlinjer og spalter. Du kan endra alle desse posisjonane på linjalane med musepeikaren.

Formellinja

Med Formellinja kan du laga reknestykke som du kan setja inn i eit tekstdokument. Trykk F2 for å visa Formellinja.

Set inn

Verktøylinja inneheld funksjonar for å setja inn rammer, bilete, tabellar og andre objekt.

Klassifiseringsverktøylinja

Klassifikasjonslinja inneheld verktøy for å sikra handsaminga av dokumentet.

Verktøylinja for klassifisering inneheld listeboksar som hjelper deg å setja tryggingsnivå for dokumentet i høve til BAF-kategoriretningslinjene ogBAILS-nivå. LibreOffice legg til tilpassa felt i dokumenteigenskapane (Fil → Eigenskapar, fana for tilpassa eigenskapar) for å lagra klassifiseringsretningslinjene som metadata for dokumentet.

Verktøylinja for brevfletting

Verktøylinja for brevfletting inneheld kommandoar for dei siste stega i flettingsprosessen.

Støtt oss!