Tabell

Viser alle funksjonar som kan brukast for å setja inn, redigera og fjerna ein tabell i eit tekstdokument.

Set inn tabell

Set inn ein ny tabell.

Set inn

Opnar ei undermeny med desse kommandoalternativa:

Rader over

Set inn ei rad over den rada markøren er i.

Rader under

Set inn ei rad under den rada markøren er i.

Rader

Opnar dialogvindauget for å setja inn rader.

Kolonnar framføre

Set inn ein kolonne framføre den kolonnen markøren er i.

Kolonnar etter

Set inn ein kolonne etter den kolonnen markøren er i.

Kolonnar

Opnar dialogvindauget for å setja inn kolonnar.

Slett

Opnar ei undermeny med desse kommandoalternativa:

Rader

Slettar dei valde radene.

Kolonnar

Slettar dei valde kolonnane.

Tabell

Slettar den gjeldande tabellen.

Vel

Opnar ei undermeny med desse kommandoalternativa:

Celle

Vel den gjeldande cella.

Rad

Vel den gjeldande rada.

Kolonne

Vel den gjeldande kolonnen.

Tabell

Vel den gjeldande tabellen.

Storleik

Opnar ei undermeny med desse kommandoalternativa:

Radhøgd

Opnar dialogvindauget for radhøgd, der du kan endra høgda på ei rad.

Minimer radhøgda

Set radhøgda så låg som råd er for innhaldet i den merkte rada.

Beste radhøgd

Juster høgda på radene automatisk til å passa med innhaldet i cellene.

Fordel rader jamt

Justerer høgda til dei markerte radene slik at dei svarar til den høgste rada i utvalet.

Kolonnebreidd

Opnar dialogvindauget for kolonnebreidd, der du kan endra breidda til ein kolonne.

Minimer kolonnebreidda

Set kolonnebreidda så smal som råd er for innhaldet i kvar merkte rad.

Beste kolonnebreidd

Tilpassar automatisk breidda på alle kolonnane slik at dei passar til celleinnhaldet. Når du endrar breidda til éin kolonne, vert ikkje breidda på dei andre kolonnane i tabellen påverka. Breidda på tabellen kan ikkje vera større enn sidebreidda.

Fordel kolonnane jamt

Justerer breidda til dei markerte kolonnane slik at dei svarar til den breiaste kolonnen i utvalet. Den totale tabellbreidda kan ikkje vera større enn sidebreidda.

Slå saman celler

Slår saman innhaldet av dei valde tabellcellene til éi enkelt celle.

Del celler

Deler cella eller cellegruppa vassrett eller loddrett i så mange celler som du skriv inn.

Slå saman tabellar

Slår saman to tabellar som ligg etter kvarandre til ein enkelt tabell. Tabellane må vera rett ved sida av kvarandre og ikkje skilde frå kvarandre med eit tomt avsnitt.

Del tabell

Deler tabellen opp i to tabellar ved skrivemerket. Du kan òg velja denne kommandoen ved å høgreklikka i ei tabellcelle.

Vern celler

Hindrar at innhaldet i dei valde cellene vert endra.

Opphev cellevernet

Fjernar cellevernet for alle dei merkte cellene i den gjeldande tabellen.

Autoformater stilar

Formaterer den gjeldande tabellen automatisk, medrekna skrift, skuggelegging og kantlinjer.

Talformat

Opnar eit dialogvindauge der du kan bestemma talformatet i tabellen.

Talgjenkjenning

Slår av eller på innstillinga for automatisk gjenkjenning av tal og datoar som du skriv inn i ei tabellcelle og konverterer dei frå tekst til eit høveleg talformat.

Gjer om

Opnar ei undermeny med desse kommandoalternativa:

Tekst til tabell

Opnar eit dialogvindauge der du kan gjera om den markerte teksten til ein tabell.

Tabell til tekst

Opnar eit dialogvindauge der du kan gjera om den gjeldande tabellen til tekst.

Tekstformel

Opnar formellinja der du kan skriva inn eller endra på ein formel.

Sorter

Sorterer dei valde avsnitta eller tabellradene alfabetisk eller numerisk. Du kan velja opptil tre sorteringsnøklar og i tillegg kombinera sortering med tal og bokstavar.

Eigenskapar

Viser eigenskapane til den valde tabellen, for eksempels namn, justering, avstand, kolonnebreidd, kantlinjer og bakgrunn.

Støtt oss!