Tabell

Viser alle funksjonar som kan brukast for å setja inn, redigera og fjerna ein tabell i eit tekstdokument.

Set inn tabell

Set inn ein ny tabell.

Set inn

Opnar ei undermeny med desse kommandoalternativa:

Rader over

Set inn ei rad over den rada markøren er i.

Rader under

Set inn ei rad under den rada markøren er i.

Rader

Opnar dialogvindauget for å setja inn rader.

Kolonnar framføre

Set inn ein kolonne framføre den kolonnen markøren er i.

Kolonnar etter

Set inn ein kolonne etter den kolonnen markøren er i.

Kolonnar

Opnar dialogvindauget for å setja inn kolonnar.

Slett

Opnar ei undermeny med desse kommandoalternativa:

Rader

Slettar dei valde radene.

Kolonnar

Slettar dei valde kolonnane.

Tabell

Slettar den gjeldande tabellen.

Vel

Opnar ei undermeny med desse kommandoalternativa:

Celle

Vel den gjeldande cella.

Rad

Vel den gjeldande rada.

Kolonne

Vel den gjeldande kolonnen.

Tabell

Vel den gjeldande tabellen.

Storleik

Opnar ei undermeny med desse kommandoalternativa:

Radhøgd

Opnar dialogvindauget for radhøgd, der du kan endra høgda på ei rad.

Minste radhøgd

Juster høgda på dei merkte radene/den merkte rada slik at det høgaste innhaldet i kvar merkte rad passar nøyaktig.

Beste radhøgd

Set radhøgda for merkte tabellrader slik at kvar rad har same høgde som rada med det høgste innhaldet.

Fordel rader jamt

Justerer høgda til dei merkte radene slik at dei passar til den høgste rada i utvalet.

Kolonnebreidd

Opnar dialogvindauget for kolonnebreidd, der du kan endra breidda til ein kolonne.

Minste kolonnebreidd

Beste kolonnebreidd

Juster kolonnebreidder for kolonnar av merkte celler i høve til avsnittslengda i kvar merkte celle. Utvid tabellen, opp til sidebreidde, om nødvendig.

Fordel kolonnane jamt

Juster breidd på dei merkte tabellkolonnane slik at alle kolonnane har same breidde. Tabellbreidda og umerkte kolonnar vert ikkje endra.

Slå saman celler

Slår saman innhaldet i dei merkte cellene til éi celle. Tek vare på formateringa i den første cella i utvalet.

Del celler

Viser dialogvindauget for å dela celler. Her kan du dela opp anten vassrett eller loddrett og velja kor mange celler kvar celle skal delast opp i.

Slå saman tabellar

Slår saman to tabellar som ligg etter kvarandre til ein enkelt tabell. Tabellane må vera rett ved sida av kvarandre og ikkje skilde frå kvarandre med eit tomt avsnitt.

Del tabell

Deler tabellen opp i to tabellar ved skrivemerket. Du kan òg velja denne kommandoen ved å høgreklikka i ei tabellcelle.

Vern celler

Hindrar at innhaldet i dei valde cellene vert endra.

Opphev cellevernet

Fjernar cellevernet for alle dei merkte cellene i den gjeldande tabellen.

Autoformater stilar

Formaterer den gjeldande tabellen automatisk, medrekna skrift, skuggelegging og kantlinjer.

Talformat

Opnar eit dialogvindauge der du kan bestemma talformatet i tabellen.

Talgjenkjenning

Slår av eller på innstillinga for automatisk gjenkjenning av tal og datoar som du skriv inn i ei tabellcelle og konverterer dei frå tekst til eit høveleg talformat.

Overskriftsradene vert brukt på alle sidene

Gjenta ei tabelloverskrift på kvar nye side tabellen går over.

Rad som vert broten over fleire sider

Tillet sideskift eller kolonneskift inne i ei rad i tabellen. Denne innstillinga vert ikkje brukt på den første rada i ein tabell viss innstillinga Gjenta overskrift er vald.

Gjer om

Opnar ei undermeny med desse kommandoalternativa:

Tekst til tabell

Opnar eit dialogvindauge der du kan gjera om den markerte teksten til ein tabell.

Tabell til tekst

Opnar eit dialogvindauge der du kan gjera om den gjeldande tabellen til tekst.

Tekstformel

Opnar formellinja der du kan skriva inn eller endra på ein formel.

Sorter

Sorterer dei valde avsnitta eller tabellradene alfabetisk eller numerisk. Du kan velja opptil tre sorteringsnøklar og i tillegg kombinera sortering med tal og bokstavar.

Eigenskapar

D'oh! You found a bug (text/swriter/01/05090000.xhp#tabletext not found).

Støtt oss!