Verktøy

Innehelder staveverktøy, redigeringsalternativ, vegvisar for brevfletting, makroar, utviklingsverktøy, utvidingshandsaming og verktøy for å setja opp og tilpassa menyar og setja opp programinnstillingar.

>Stavekontroll

Sjekkar stavinga manuelt.

Automatisk stavekontroll

Utfører stavekontroll automatisk medan du skriv og set strek under feil.

Synonymordbok

Byt ut ordet med eit synonym eller eit relatert uttrykk.

Språk

Opnar ein undermeny der du kan velja språkbestemte kommandoar.

Ordteljing

Tel ord og teikn, med eller utan mellomrom, i den gjeldande markeringa og i heile dokumentet. Teljinga er til ei kvar tid oppdatert og vil endra seg når du skriv inn eller endrar utvalet.

Tilgjengekontroll

Sjå gjennom vanlege tilgjengeproblem i dokument og i støtte for PDF/UA-spesifikasjonar i dialogvindauget for PDF.

Autoretting

Formaterar fila automatisk i høve til innstillingane som er gjort i Verktøy → Autoretting → Innstillingar.

Autotekst

Lag, rediger eller set inn autotekst. Du kan lagra formatert tekst, tekst med bilete, tabellar og felt som autotekst. Dersom du vil setja inn tekst effektivt, trykk snøggtasten for autotekst og så «F3».

Biletkart

Lèt deg laga eit biletkart med lenkjeområde (hotspots) i eit bilete eller ei gruppe av bilete. Eit biletkart er eit bilete med ulike område som kan lenkjast til kvar sine adresser.

Sladd

Sladding av eit dokument blokkerer ord eller delar av dokumentet for autorisert bruk eller vising.

Autosladding

Bruk automatisk sladding for å definera ord og mønster som automatisk vert merkte for sladding.

Kapittelnummerering

Vel nummereringsskjema og disposisjonsformat for kapittelnummerering i det gjeldande dokumentet.

Linjenummerering

Legg til eller fjernar og formaterer linjenummer i det gjeldande dokumentet. Du kan halda eit avsnitt unna linjenummereringa ved å setja skrivemerket i avsnittet, velja Format → Avsnitt, trykkja fana Disposisjon og nummerering og fjerna merket i avkryssingsboksen Ta med dette avsnittet i linjenummereringa.

Fotnotar og sluttnotar

Vert brukt for å bestemma korleis fotnotar og sluttnotar skal visast.

Vegvisar for brevfletting

Opnar vegvisaren for brevfletting, der du kan laga fletta skjemabrev eller senda e-post til mange mottakarar.

Litteraturdatabase

Set inn, slettar, endrar og organiserer oppføringar i litteraturdatabasen.

Kjelde for adressebok

Redigerer datakjelda og tildelinga av felt i adresseboka.

Oppdater

Oppdaterer element med dynamisk innhald i det gjeldande dokumentet, mellom anna felt og register.

Vern dokument

Slår skrivevernet for felt og bokmerke i dokumentet av eller på.

Rekn ut

Reknar ut formelen og kopierer resultatet til utklippstavla.

Sorter

Sorterer dei valde avsnitta eller tabellradene alfabetisk eller numerisk. Du kan velja opptil tre sorteringsnøklar og i tillegg kombinera sortering med tal og bokstavar.

Makroar

Let deg ta opp eller organisera og redigera makroar.

Utvidingshandsamar

Utvidingshandteraren kan leggja til, fjerna, kopla på eller av og oppdatera LibreOffice-utvidingar.

Tilpass

Tilpass LibreOffice menyar, sprettoppmenyar, snartastar, verktøylinjer og makrotildelingar til hendingar.

Innstillingar

Dette menyvalet opnar eit dialogvindauge for oppsett av programmet.

Støtt oss!