Vis

Denne menyen inneheld funksjonar du kan bruka til å styra korleis dokumentet skal visast på skjermen.

Normal

Viser korleis dokumentet vil sjå ut når det vert skrive ut.

Nett

Viser dokumentet slik det vil sjå ut i ein nettlesar. Dette er nyttig når du lagar HTML-dokument.

Brukargrensesnitt

Opnar dialogvindauget for √• velja √łnskt grensesnitt slik at du kan velja utforminga av grensesnittet for LibreOffice.

HTML-kjelde

Viser kjeldeteksten til gjeldande HTML-dokument. Denne visinga er tilgjengeleg når du lagar eit nytt HTML-dokument eller opnar eit tidlegare lagra dokument.

Verkt√łylinjer

Opnar ein undermeny for √• visa eller g√łyma verkt√łylinjer. Ei verkt√łylinje inneheld knappar og val som gjer det lett √• bruka LibreOffice-kommandoar.

Statuslinja

Viser eller g√łymer statuslinja nedst i vindauget.

Linjalar

Syner ein undermeny der du kan visa eller g√łyma dei vassrette og loddrette linjalane.

Rullefelt

Viser eller g√łymer dei vassrette og loddrette rullefelta som vert brukte for √• endra det synlege dokumentomr√•det som det ikkje er plass til i vindauget.

Rutenett og hjelpelinjer

Slår rutenettet og hjelpelinjene av og på for å gjera det enklare å flytta og plassera objekt på arket.

Formateringsmerke

Viser teikn i teksten som ikkje vert skrivne ut. Dette kan vera teikn som avsnittsmerke, linjeskift, tabulatorinnrykk og mellomrom.

Tekstgrenser

Vis eller g√łym grensene for omr√•det av sida som kan skrivast ut. Desse grenselinjene vert ikkje skrivne ut.

Tabellgrenser

Viser eller g√łymer kantlinjene rundt tabellceller som det ikkje er sett inn kantlinjer rundt. Kantlinjene er berre synlege p√• skjermen og vert ikkje skrivne ut.

Bilete og diagram

G√łymer eller viser grafiske objekt som bilete og diagram i eit dokument.

Vis blankteikn

Viser dokumentet med topp- og botnmargar, topp- og botntekst og eit mellomrom mellom sidene. Fjern merket for √• falda saman alle elementa ovanfor og visa dokumentet i ein samanhengande sidestraum. Mellomromma kan g√łymast berre i enkeltsidevisinga.

Vis sporingsendringar

Viser eller g√łymer lagra endringar.

Merknadar

Vis eller g√łym merknadar til dokumentet og svara til merknadane.

L√łyste merknadar

Vis eller g√łym l√łyste merknadar.

Feltskugge

Viser eller g√łymer feltskuggar, inkluderte harde mellomrom, mjuke bindestrekar, register og fotnotar.

Feltnamn

Byt mellom å visa feltnamn og feltinnhald i visinga av felt. Dersom det er kryssa av her, vert feltnamna viste. Viss ikkje, vert innhaldet vist. I nokre tilfelle kan ikkje feltinnhaldet visast.

G√łymde avsnitt

Viser eller g√łymer g√łymde avsnitt. Denne innstillinga p√•verkar berre skjermvisinga av g√łymde avsnitt, ikkje utskrifta.

Sidepanel

Sidepanelet er eit loddrett panel som du kan bruka for å setje eigenskapar, stilhandsaming, vise dokumentstrukturen og mediagalleriet aktuelle for det gjeldande dokumentet.

Stilar (sidepanelet)

Med stilhandsamaren kan du bruka, laga, redigera, leggja til og sletta formateringsstilar. Du kan ta i bruk ein stil ved å dobbeltklikka han.

Galleriet

Opnar galleriruta i sidepanelet der du kan velja bilete og lydklipp som skal setjast inn i dokumentet.

Navigator

Viser eller g√łymer dokumentstrukturen, der du kan hoppa raskt til ulike delar av dokumentet. Dokumentstrukturen er ogs√• tilgjengeleg som eit felt i sidepanelet. Du kan √≤g bruka dokumentstrukturen til √• setja inn element fr√• andre opne dokument eller til √• handsama hovuddokument. Dersom du vil redigera eit element i dokumentstrukturen, h√łgreklikkar du og vel ein funksjon fr√• sprettoppmenyen. Dersom du vil, kan du setja fast dokumentstrukturvindauget i kanten p√• arbeidsomr√•det.

Datakjelder

Viser ei liste over databasar som er registrerte i LibreOffice og let deg handsama innhaldet i databasane.

Fullskjerm

Viser eller g√łymer menyane og verkt√łylinjene i Writer og Calc. Trykk p√• Fullskjerm eller trykk p√• Esc-tasten for √• g√• ut av fullskjerm-visinga.

Skalering

Forminskar eller forst√łrrar skjermvisinga av LibreOffice.

St√łtt oss!