Rediger

Denne menyen inneheld funksjonar du kan bruka til å endra innhaldet i dokumentet.

Angra

Angrar den siste kommandoen eller oppføringa du skreiv inn. For å velja kommandoen du vil angra, trykkjer du på pila ved angra-knappen på standardlinja.

Gjenopprett

Gjer om handlinga duangra sist. Trykk på pila rett ved Gjer om-knappen på standardlinja for å velja angra-steget du vil gjera om att.

Gjenta

Gjentek den siste handlinga. Denne kommandoen er tilgjengeleg i Writer og Calc

Klipp ut

Fjernar og kopierer utvalet til utklippstavla.

Kopier

Kopierer utvalet til utklippstavla.

Lim inn

Set innhaldet frå utklippstavla inn ved skrivemerket og byter ut vald tekst eller objekt. Trykk på pila ved sida av knappen for å velja format.

Menyen for «Lim inn utval»

Set innhaldet i utklippstavla inn i den gjeldande fila i eit format som du kan velja sjølv.

Merk alt

Merk alt innhaldet i fila, ramma eller tekstobjektet.

Merkingsmodus

Vel merkingsmodus frå undermenyen; Standard- eller blokkområde-modus.

Merk tekst

Du kan slå på ein markeringsmarkør i eit skriveverna tekstdokument.

Søk

Slår visinga av Søk-linja på slik at du kan søkje etter tekst eller flytte deg rundt i eit dokument ved hjelp av element.

Søk og byt ut

Finn og erstattar tekst eller format i det gjeldande dokumentet.

Gå til side

Opnar eit dialogvindauge der du skriv inn kva side som skal visast.

Spor endringar

Viser ei liste over tilgjengelege kommandoar for å spora endringar i fila.

Merknadsmeny

Viser ein undermeny som gjev alternativ for å svara på merknadar frå andre brukarar, løysa og slette merknadar.

Dialogvindauge for hyperlenkjer

Opnar eit dialogvindauge der du kan redigera hyperlenkjer.

Referanse

Ein undermeny som gjev deg høve til å redigera fotnotar, sluttnotar, indeksoppføringar og bibliografioppføringar.

Felt

Opnar eit dialogvindauge der du kan endra eigenskapane til eit felt. Klikk framføre feltet og vel så denne kommandoen. I dialogvindauget kan du bruka pilknappane til å flytta til førre eller neste felt.

Eksterne lenkjer

Du kan endra eller fjerna lenkjer til eksterne filer i det gjeldande dokumentet. Du kan også oppdatera innhaldet i den gjeldande fila til slik det var sist ho vart lagra. Kommandoen gjeld ikkje for hyperlenkjer og er berre tilgjengeleg viss det gjeldande dokumentet ikkje inneheld lenkjer til andre filer.

OLE-objekt

Let deg redigera eit merkt OLE-objekt som du har sett inn i fila med kommandoen Set inn → OLE-objekt.

Byta database

Byt datakjelde for dokumentet. Den nye databasen må ha dei same feltnamna for at felta i dokumentet skal kunna visast.

Modus for direkte skrivemerke

Slår av eller på «Modus for direkte skrivemerke». Du kan klikka på byrjinga, midten eller slutten av kva mogleg tekstlinje som helst på ei side og deretter byrja å skriva.

Redigeringsmodus

Gjer at du kan redigera eit skriveverna dokument eller ein databasetabell. Bruk valet Redigeringsmodus for å slå på redigeringsmodus.

Støtt oss!