Leggja til nummerering

Slik legg du til nummerering i ei liste

  1. Merk avsnitta du vil leggja til nummerering i.

  2. Gjer éin av desse:

Ikon Sortert liste

Slå sortert liste av/på

tip

Ein avsnittsstil kan setjast opp til å leggja til nummerering.


Fjerna avsnitt frå ei sortert liste

Du fjernar nummereringa ved å merkja dei nummererte avsnitta og deretter klikka på ikonet Slå sortert liste av/på eller ikonet Inga liste på verktøylinja Formatering.

Formatera ei sortert liste

DU kan endra formateringa for ei nummerert liste ved å gjere éin av følgjande:

For å endra hierarkiet i ei sortert liste, klikk på lista og brukar ikona på verktøylinja Punkt og nummerering.

note

Når du kopierer eller flyttar eit element frå ei nummerert liste til ei ny plassering, held listenummereringa fram. Vil du byrja ei ny nummerering med det elementet di limte inn, trykkjer du på Slå sortert liste av/på to gonger. All formatering på det elementet du limte inn vert tilbakesett til standard.


Støtt oss!