Hjelp til bruk av LibreOffice Writer

På hjelpesida for LibreOffice generelt finn du rettleiing for alle modular, mellom anna korleis du arbeider med vindauge og menyar, tilpassar LibreOffice, datakjelder, galleri og dra og slepp.

Dersom du treng hjelp om ein annan modul, kan du byta til hjelpa for den modulen i lista i navigasjonsområdet.

Skriva inn og formatera tekst

Veksla mellom «Set inn modus» og «Overskriv-modus»

Bruka direkte skrivemerke

Navigera og merkja med tastaturet

Setja inn spesialteikn

Fullføring av ord i tekstdokument

Setja inn harde mellomrom, bindestrekar og mjuke bindestrekar

Bruka tekstformatering medan du skriv

Utheva tekst

Endra tekstfargen

Rotera tekst

Bruka ei ramme for å midtstilla teksten på ei side

Laga innrykk i avsnitt

Laga kantlinjer på objekt

Laga kantlinjer for avsnitt

Velja kantlinjer for tabellar og celler i tabellar

Laga kantlinjer på objekt

Heva og senka tekst

Byta til store/små bokstavar i ein tekst

Flytta og kopiera tekst i dokument

Nullstilla skrifteigenskapar

Nummerering for overskrifter

Arrangera overskrifter med «Dokumentstruktur»

Gå til eit visst bokmerke

Bruka bolkar

Setja inn bolkar

Redigera bolkar

Kopiera formatering med formatpenselen

Malar og stilar

Oppretta nye stilar frå utval

Bruka stilar i fyllformatmodus

Oppdatera stilar frå utval

Bruka stilar frå eit anna dokument eller ein annan mal

Laga og endra standardmalar og tilpassa malar

Utskriving med linjene låste til registerlinjene

Registrera og visa endringar

Skriva inn og formatera tekst automatisk

Slå av autoretting

Laga nummererte lister og punktlister medan du skriv

Automatisk stavekontroll

Bruka autotekst

Leggja til unntak i lista over autorettingar

Ulike sidestilar på par- og oddetalssider

Slå av punktmerking og nummerering i enkelte avsnitt

Fjerna linjeskift

Bruka stilar, sidenummerering og felt

Sidetal

Endra sideretning (liggjande eller ståande)

Endra sidebakgrunn

Bruka stilar i fyllformatmodus

Oppretta nye stilar frå utval

Oppdatera stilar frå utval

Angra direkte formatering i eit dokument

Formatera topp- og botntekstar

Setja inn hyperlenkjer

Oppgje talfølgjer

Setja inn og fjerna sideskift

Laga og leggja til sidestilar

Om felt

Leggja til innskrivingsfelt

Spørja etter brukarinformasjon i felt eller vilkår

Gjera eit felt om til tekst

Setja inn eit fast eller variabelt datofelt

Redigera av tabellar i tekst

Merkja tabellar, rader og kolonnar

Setja inn tabellar

Sletta tabellar eller innhaldet i ein tabell

Rekning i tekstdokument

Rekna ut avanserte formlar i tekstdokument

Rekna ut og lima inn resultatet av ein formel i eit tekstdokument

Visa resultatet av ei tabellutrekning i ein annan tabell

Rekning på tvers av tabellar

Rekna ut summen av ein serie med celler i ein tabell

Setja inn tekst før ein tabell øvst på ei side

Dela og slå saman celler

Gjenta ei tabelloverskrift på ei ny side

Endra rad- og kolonnestorleik i ein teksttabell

Endra rader og kolonnar med tastaturet

Kopiera reknearkområde til tekstdokument

Setja inn linjeskift i celler

Bilete, teikningar, utklippsbilete, Fontwork

Plassera objekt

Bruka bilettekstar

Leggja til overskriftsnummer i bilettekstar

Fontwork til grafisk tekstkunst

Setja inn bilete

Setja inn, redigera, lagra punktgrafikkbilde

Setja inn bilete frå ei fil

Setja inn bilete frå LibreOffice Draw eller Impress

Setja inn bilete frå galleriet med dra og slepp

Setja inn eit innskanna bilete

Setja inn eit Calc-diagram i eit tekstdokument

Tekstanimasjon

Rotera tekst

Velja bilete eller fargar som bakgrunn på sider (vassmerke)

Innhaldsliste, register

Hovuddokument og underdokument

Laga stikkord/oppføringar i register eller innhaldslister

Oppdatera, redigera og sletta register og innhaldslister

Redigera og fjerna stikkord i register og innhaldslister

Formatera eit register eller ei innhaldsliste

Laga ei innhaldsliste

Laga alfabetiske register

Laga ei litteraturliste

Tilpassa register

Register som dekkjer fleire dokument

Dokumentstrukturen i tekstdokument

Overskrifter, nummereringstypar

Nummerering og avsnittsstilar

Leggja til ei punktliste

Leggja til nummerering

Nummerering for overskrifter

Laga nummererte lister og punktlister medan du skriv

Bruka bilettekstar

Leggja til overskriftsnummer i bilettekstar

Oppgje talfølgjer

Hovuddokument og underdokument

Endra disposisjonsnivået i nummererte lister og punktlister

Slå saman nummererte lister

Endra nummereringa i ei sortert liste

Slå av punktmerking og nummerering i enkelte avsnitt

Leggja til linjenummer

Topptekstar, botntekstar, fotnotar

Om topp- og botntekstar

Setja inn sidetal i botntekstar

Setja inn kapittelnamn og -nummer i ein topp- eller botntekst

Laga ulike topp- og botntekstar

Formatera topp- og botntekstar

Setja inn og redigera fotnotar og sluttnotar

Avstand mellom fotnotar

Redigera andre objekt i tekstar

Plassera objekt

Laga nummererte lister og punktlister medan du skriv

Bruka bilettekstar

Leggja til overskriftsnummer i bilettekstar

Teikna linjer i tekst

Bruka linjestilar ved hjelp av verktøylinja

Definera pilstilar

Definera linjestilar

Setja inn, redigera og kopla rammer

Stavekontroll, ordbøker, orddeling

Stave- og grammatikkontroll

Automatisk stavekontroll

Leggja til unntak i lista over autorettingar

Fjerna ord frå eigne ordlister

Orddeling

Synonymordbok

Standardbrev, etikettar og visittkort

Laga eit fletta brev

Laga og skriva ut etikettar og visittkort

Skriva ut adresseetikettar

Vilkårstekst

Vilkårstekst som viser tal sider

Arbeida med dokument

Skriva ut ein brosjyre

Hovuddokument og underdokument

Førehandsvisa ei side før utskrift

Skriva ut raskare med reduserte data

Skriva ut fleire sider på eitt ark

Skriva ut i omvend rekkjefølgje

Val av papirkjelde

Lagra tekstdokument i HTML-format

Setja inn eit heilt tekstdokument

Lagra dokumenta i andre format

Opna dokument som er lagra i andre format

Senda dokument som e-post

Byta arbeidsmappe

Ymse

Bruka snøggtastar (tilgjenge i LibreOffice Writer)

Bruka autotekst

Bruka smarte taggar

Senda faksar og setja opp LibreOffice for faksing

Lima inn innhald i spesielle format

Laga ein sidestil basert på den gjeldande sida

Vilkårstekst

Vilkårstekst som viser tal sider

Flytta og kopiera tekst i dokument

Gøyma tekst

Visa gøymd tekst

Oppretta tekst som ikkje skal skrivast ut

Setja inn hyperlenkjer frå Dokumentstrukturen

Dokumentstrukturen i tekstdokument

Festa og endra storleik på vindauge

Slå av eller på talgjenkjenning i tabellar

Førehandsvisa ei side før utskrift

Skriva ut fleire sider på eitt ark

Val av papirkjelde

Setja inn kryssreferansar

Bruka regulære uttrykk i tekstsøk

Lagra tekstdokument i HTML-format

Bruka tekstformatering medan du skriv

Bruka direkte skrivemerke

Setja inn, redigera og kopla rammer

Setja inn eit heilt tekstdokument

Telje ord

Tekstbryting av objekt

Opptak av makro

Støtt oss!