Hjelp til bruk av LibreOffice Writer

PĂ„ hjelpesida for LibreOffice generelt finn du rettleiing for alle modular, mellom anna korleis du arbeider med vindauge og menyar, tilpassar LibreOffice, datakjelder, galleri og dra og slepp.

Dersom du treng hjelp om ein annan modul, kan du byta til hjelpa for den modulen i lista i navigasjonsomrÄdet.

Skriva inn og formatera tekst

Veksla mellom «Set inn modus» og «Overskriv-modus»

Bruka direkte skrivemerke

Navigera og merkja med tastaturet

Setja inn spesialteikn

FullfĂžring av ord i tekstdokument

Setja inn harde mellomrom, bindestrekar og mjuke bindestrekar

Bruka tekstformatering medan du skriv

Utheva tekst

Endra tekstfargen

Rotera tekst

Bruka ei ramme for Ä midtstilla teksten pÄ ei side

Laga innrykk i avsnitt

Laga kantlinjer pÄ objekt

Laga kantlinjer for avsnitt

Velja kantlinjer for tabellar og celler i tabellar

Laga kantlinjer pÄ objekt

Heva og senka tekst

Byta til store/smÄ bokstavar i ein tekst

Flytta og kopiera tekst i dokument

Nullstilla skrifteigenskapar

Kapittelnummerering

Organisera kapittel med «Dokumentstruktur»

GĂ„ til eit visst bokmerke

Bruka bolkar

Setja inn bolkar

Redigera bolkar

Kopiera formatering med formatpenselen

Malar og stilar

Oppretta nye stilar frÄ utval

Bruka stilar i fyllformatmodus

Oppdatera stilar frÄ utval

Bruka stilar frÄ eit anna dokument eller ein annan mal

Laga og endra standardmalar og tilpassa malar

Utskriving med linjene lÄste til registerlinjene

Registrera og visa endringar

Skriva inn og formatera tekst automatisk

SlÄ av autoretting

Laga nummererte lister og punktlister medan du skriv

Automatisk stavekontroll

Bruka autotekst

Leggja til unntak i lista over autorettingar

Ulike sidestilar pÄ par- og oddetalssider

SlÄ av punktmerking og nummerering i enkelte avsnitt

Fjerna linjeskift

Bruka stilar, sidenummerering og felt

Sidetal

Endra sideretning (liggjande eller stÄande)

Endra sidebakgrunn

Bruka stilar i fyllformatmodus

Oppretta nye stilar frÄ utval

Oppdatera stilar frÄ utval

Angra direkte formatering i eit dokument

Formatera topp- og botntekstar

Setja inn hyperlenkjer

Oppgje talfĂžlgjer

Setja inn og fjerna sideskift

Laga og leggja til sidestilar

Om felt

Leggja til innskrivingsfelt

SpÞrja etter brukarinformasjon i felt eller vilkÄr

Gjera eit felt om til tekst

Setja inn eit fast eller variabelt datofelt

Redigera av tabellar i tekst

Merkja tabellar, rader og kolonnar

Setja inn tabellar

Sletta tabellar eller innhaldet i ein tabell

Rekning i tekstdokument

Rekna ut avanserte formlar i tekstdokument

Rekna ut og lima inn resultatet av ein formel i eit tekstdokument

Visa resultatet av ei tabellutrekning i ein annan tabell

Rekning pÄ tvers av tabellar

Rekna ut summen av ein serie med celler i ein tabell

Setja inn tekst fÞr ein tabell Þvst pÄ ei side

Dela og slÄ saman celler

Gjenta ei tabelloverskrift pÄ ei ny side

Endra rad- og kolonnestorleik i ein teksttabell

Endra rader og kolonnar med tastaturet

Kopiera reknearkomrÄde til tekstdokument

Setja inn linjeskift i celler

Bilete, teikningar, utklippsbilete, Fontwork

Plassera objekt

Bruka bilettekstar

Leggja til kapittelnummer i bilettekstar

Fontwork til grafisk tekstkunst

Setja inn bilete

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Setja inn bilete frÄ ei fil

Setja inn bilete frÄ LibreOffice Draw eller Impress

Setja inn bilete frÄ galleriet med dra og slepp

Setja inn eit innskanna bilete

Setja inn eit Calc-diagram i eit tekstdokument

Tekstanimasjon

Rotera tekst

Velja bilete eller fargar som bakgrunn pÄ sider (vassmerke)

Innhaldsliste, register

Hovuddokument og underdokument

Laga stikkord/oppfĂžringar i register eller innhaldslister

Oppdatera, redigera og sletta register og innhaldslister

Redigera og fjerna stikkord i register og innhaldslister

Formatera eit register eller ei innhaldsliste

Laga ei innhaldsliste

Laga alfabetiske register

Laga ei litteraturliste

Tilpassa register

Register som dekkjer fleire dokument

Dokumentstrukturen i tekstdokument

Overskrifter, nummereringstypar

Nummerering og avsnittsstilar

Leggja til ei punktliste

Leggja til nummerering

Kapittelnummerering

Laga nummererte lister og punktlister medan du skriv

Bruka bilettekstar

Leggja til kapittelnummer i bilettekstar

Oppgje talfĂžlgjer

Hovuddokument og underdokument

Endra disposisjonsnivÄet i nummererte lister og punktlister

SlÄ saman nummererte lister

Endra nummereringa i ei sortert liste

SlÄ av punktmerking og nummerering i enkelte avsnitt

Leggja til linjenummer

Topptekstar, botntekstar, fotnotar

Om topp- og botntekstar

Setja inn sidetal i botntekstar

Setja inn kapittelnamn og -nummer i ein topp- eller botntekst

Laga ulike topp- og botntekstar

Formatera topp- og botntekstar

Setja inn og redigera fotnotar og sluttnotar

Avstand mellom fotnotar

Redigera andre objekt i tekstar

Plassera objekt

Laga nummererte lister og punktlister medan du skriv

Bruka bilettekstar

Leggja til kapittelnummer i bilettekstar

Teikna linjer i tekst

Bruka linjestilar ved hjelp av verktĂžylinja

Defining Arrow Styles

Definera linjestilar

Setja inn, redigera og kopla rammer

Stavekontroll, ordbĂžker, orddeling

Stave- og grammatikkontroll

Automatisk stavekontroll

Leggja til unntak i lista over autorettingar

Fjerna ord frÄ eigne ordlister

Orddeling

Synonymordbok

Standardbrev, etikettar og visittkort

Laga eit fletta brev

Laga og skriva ut etikettar og visittkort

Skriva ut adresseetikettar

VilkÄrstekst

VilkÄrstekst som viser tal sider

Arbeida med dokument

Skriva ut ein brosjyre

Hovuddokument og underdokument

FĂžrehandsvisa ei side fĂžr utskrift

Skriva ut raskare med reduserte data

Skriva ut fleire sider pÄ eitt ark

Skriva ut i omvend rekkjefĂžlgje

Val av papirkjelde

Lagra tekstdokument i HTML-format

Setja inn eit heilt tekstdokument

Lagra dokumenta i andre format

Opna dokument som er lagra i andre format

Senda dokument som e-post

Byta arbeidsmappe

Ymse

Bruka snĂžggtastar (tilgjenge i LibreOffice Writer)

Bruka autotekst

Bruka smarte taggar

Senda faksar og setja opp LibreOffice for faksing

Lima inn innhald i spesielle format

Laga ein sidestil basert pÄ den gjeldande sida

VilkÄrstekst

VilkÄrstekst som viser tal sider

Flytta og kopiera tekst i dokument

GĂžyma tekst

Visa gĂžymd tekst

Oppretta tekst som ikkje skal skrivast ut

Setja inn hyperlenkjer frÄ Dokumentstrukturen

Dokumentstrukturen i tekstdokument

Festa og endra storleik pÄ vindauge

SlÄ av eller pÄ talgjenkjenning i tabellar

FĂžrehandsvisa ei side fĂžr utskrift

Skriva ut fleire sider pÄ eitt ark

Val av papirkjelde

Setja inn kryssreferansar

Bruka regulĂŠre uttrykk i tekstsĂžk

Lagra tekstdokument i HTML-format

Bruka tekstformatering medan du skriv

Bruka direkte skrivemerke

Setja inn, redigera og kopla rammer

Setja inn eit heilt tekstdokument

Telje ord

Tekstbryting av objekt

Opptak av makro

StĂžtt oss!