Laga ei innhaldsliste

Den beste måten å laga ei innhaldsliste på er å bruka førehandslaga stilar, som for eksempel «Overskrift 1», på overskriftene til dei avsnitta du vil ha med i innhaldslista. Etter at desse stilane er i bruk, kan du laga innhaldslista.

Slik set du inn ei innhaldsliste

  1. Trykk på den staden i dokumentet der du vil laga innhaldslista.

  2. Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi og klikk så på fana Type.

  3. Vel «Innhaldsliste» i Typeboksen.

  4. Vel dei innstillingane som skal brukast.

  5. Trykk OK.

Viss du vil bruka ein annan avsnittsstil som ei innhaldslisteoppføring, merkjer du av for Fleire stilar i området Opprett frå og trykkjer deretter på knappen Tildel stilar ved sida av avmerkingsboksen. I dialogvindauget Tildel stiler trykkjer du på stilen i lista Stil, og trykkjer deretter på indeksnivået for den valde stilen.

tip

LibreOffice lagar innhaldsliste basert på disposisjonsnivået i avsnittstilen og avsnittinnhaldet. Viss avsnittet er tomt, vert det ikkje teke med i innhaldslista. Viss du vil tvinga det tomme avsnittet til å verta oppført i innhaldslista, legg du til eit mellomrom eller eit hardt mellomrom til avsnittet. Mellomrom lagt til i tekstfeltet Etter i dialogvindauget «Kapittelnummerering» verkar ikkje for dette føremålet, sidan det er ein del av avsnittnummereringa og ikkje innhaldet i avsnittet.


Slik oppdaterer du ei innhaldsliste

Gjer éin av desse:

Støtt oss!