Ulike sidestilar på par- og oddetalssider

Ikon

LibreOffice kan automatisk leggja til ulike sidestilar på partalssider (venstresider) og oddetalssider (høgresider) i dokumentet. For eksempel kan du bruka sidestilar som viser ulike topp- og botntekstar på par- og oddetalssider. Den gjeldande sidestilen vert vist på statuslinja nedst i arbeidsområdet.

Lik lagar du og legg til sidestilar

  1. Vel Vis → Stilar og klikk på ikonet Sidestilar.

  2. Høgreklikk på «Venstreside» i lista over sidestilar og vel Rediger.

  3. Trykk på fana Stilar.

  4. Vel «Høgreside» i boksen Neste stil og trykk OK.

  5. Høgreklikk på «Høgreside» i lista over sidestilar og vel Rediger.

  6. Vel «Venstreside» i boksen Neste stil og trykk OK.

  7. Gå til den første sida i dokumentet og dobbeltklikk på «Høgreside» i lista over sidestilar i stilhandsamaren.

For å leggja til ei overskrift til ein av sidestilane, vel Set inn → Topptekst og botntekst → Topptekst og vel sidestilen du vil leggja toppteksten til i. Skriv den ønskte teksten inn i topptekstramma.

For å leggja til ein botntekst til ein av sidestilane, vel Set inn → Topptekst og botntekst → Botntekst og vel sidestilen du vil leggja botnteksten til i. Skriv den ønskte teksten i botntekstramma.

Tipsikon

Dersom du ikkje vil ha nokon topp- eller botntekst på tittelsida på dokumentet, bruk stilen «Første side» på tittelsida.


Unngå utskrift av tomme sider

Dersom to partalssider eller to oddetalssider kjem rett etter kvarandre i eit dokument, set Writer automatisk inn ei tom side som standard. Du kan unngå at desse sidene vert skrivne ut eller eksporterte til PDF-filer.

  1. Vel → LibreOffice Writer → Skriv ut

  2. Fjern avkryssinga for Ta med innsette tomme sider.

Støtt oss!