Dokumentklassifisering

Dokumentklassifisering og tryggleik er viktige emne for næringslivet og offentleg sektor.

Informasjon vert utveksla mellom brukarane og organisasjonar som samarbeider for √• n√• eit felles m√•l. Der sensitiv informasjon er involvert, reknar ein med at partane har avtalt kva informasjon som er sensitiv og korleis slik informasjon skal identifiserast og handsamast. Alle som mottar slik informasjon er avhengige av at leverand√łren av informasjon f√łljer dei avtalte prosedyrane for √• identifisere kor kjenslevar informasjonen er.

LibreOffice har standardiserte m√•tar for √• handsama sensitiv informasjon som kan brukast mellom partane om interoperable system skal brukast. Desse gir eit sett med standard ¬ęfelt¬Ľ som kan nyttast til √• halda sensitiv informasjon. Desse definerer ikkje kva innhaldet i desse ¬ęfelta¬Ľ skal vera. Denne tiln√¶rmingsm√•ten gir ei forbetring for det einaste noverande alternativet, som er √• bruka ein tilfeldig m√•te √• uttrykkja sensitiv informasjon som kanskje er unyttig for mottakaren.

Medan denne standarden er utvikla for å vera aktuell i alle typar verksemder, har LibreOffice halde på nomenklatur og kategoriar brukte av luftfarts- og forsvarsindustrien, der tryggingsmerkinga er eit resultat av nasjonal trygging, eksportkontroll og immaterielle rettar.

LibreOffice implementerte ein leverand√łruavhengig open standard utvikla av TSCP (Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc.). To av desse er spesielt interessante:

BAF-kategoriar

Standard BAF-kategoriar for LibreOffice er lista nedanfor.

Tipsikon

Berre kategorien, immaterielle rettar vil endra utforminga av dokumentet med eit vassmerke, felt i topp og botn og ei informasjonsrad på toppen av dokumentområdet. Kvart objekt som vert lagt inn i dokumentet vert kontrollert av klassifikasjons-konfigurasjonsfila.


√Öndsverk

Immaterielle rettar er ein generell term for innhaldet i dokumentet, Vel denne kategorien for generell dokument-klassifisering.

Nasjonal tryggleik

Vel kategorien for nasjonal tryggingspolicy-type for dokumentet. Den valde kategorien vert lagra saman med dokumentet som BAILS-metadata i fileigenskapane, men utan at dokumentutforminga og brukargrensesnittet vert endra.

Eksportkontroll

Vel kategorien for policy-type for eksportkontroll. Den valde kategorien vert lagra saman med dokumentet som BAILS-metadata i fileigenskapane, men utan at dokumentutforminga og brukargrensesnittet vert endra.

√Ötvaringsikon

Sj√• datasikringsregelverket for firmaet og sp√łr informasjonstryggingsmedarbeidaren om st√łtte for klassifisering av dokumentet.


Standardnivå for klassifisering.

LibreOffice har standard klassifikasjonsnivå for dokument (BAILS som vist nedanfor, sortert i stigande tryggingsordning:

Tilpassing av klassifiseringsnivå.

Med LibreOffice kan du tilpassa klassifiseringsnivåa for verksemda di. For å tilpassa nummer og namn på nivåa, kopier fila example.xml som ligg i → LibreOffice → Stiar → Klassifisering inn i ei lokal mappe og redigera innhaldet.

Tipsikon

Bruk fila i LibreOffice-lokale i namnet som eit eksempel.


Lagra fila og gjer dei aktuelle endringane i klassifiseringstien over tilgang til fila.

Tipsikon

Systemadministrator kan plassera fila i ei nettverksmappe og setja opp alle brukarane til å bruka klassifiseringsfila.


Lime inn innhald i dokument med ulike klassifiseringsnivå.

For √• hindra brot p√• tryggingsretningslinjene kan du ikkje lima innhald med h√łg tryggingsklassifisering inn i dokument med l√•gare klassifisering. LibreOffice viser ei √•tvaring n√•r innhald i utklippstavla har ei h√łgare klassifisering enn m√•ldokumentet.

Klassifiseringslinje

Klassifikasjonslinja inneheld verkt√ły for √• sikra handsaminga av dokumentet

Verkt√łylinja for klassifisering inneheld listeboksar som hjelper deg √• setja tryggingsniv√• for dokumentet i h√łve tilBAF-kategoriretningslinjene ogBAILS-niv√•. LibreOffice legg til tilpassa felt i dokumenteigenskapane (Fil ‚Üí Eigenskapar, fana for tilpassa felt) for √• lagra klassifiseringsretningslinjene som metadata for dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

G√• til menyen Vis ‚Üí Verkt√łylinjer og velKlassifisering


St√łtt oss!