Snøggtastar i LibreOffice Writer

Du kan bruka snøggtastar for snøgt å utføra vanlege oppgåver i LibreOffice. Denne sida viser dei vanlege snøggtastane i LibreOffice Writer.

Merknadsikon

Ein del av snartastane kan vera brukte av operativsystemet. Desse tastane vil i tilfelle ikkje vere tilgjengelege i LibreOffice. Du kan løyse dette problemet ved å velja andre snartastar, anten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur eller i operativsystemet.


Du kan også bruka dei generelle snøggtastane i LibreOffice.

Funksjonstastar i LibreOffice Writer

Snøggtastar

Effekt

F2

Formellinja

+ F2

Set inn felt

F3

Fullfør autotekst

+ F3

Redigera autotekst

Shift + F4

Vel neste ramme

Ctrl + Shift + F4

Opna datakjeldevising

F5

Dokumentstruktur på/av

Shift + F5

Flyttar markøren til den posisjonen han hadde då dokumentet sist vart lagra før det vart lukka.

+ Shift + F5

Dokumentstruktur på, gå til sidenummer

F7

Staving

+ F7

Synonymordbok

F8

Utvidingsmodus på/av

+ F8

Feltskuggar av/på

Shift + F8

Tilleggsmerking på/av

Ctrl + Shift + F8

Blokkmerking på/av

F9

Oppdater felta

« + F9»

Vis felta

Shift + F9

Rekna ut tabell

+ Shift + F5

Oppdater innfelt og innlister

+ F10

Kontrollteikn på/av

Vindauget for stilhandsamar av/på

Shift + F11

Lag stil

+ F11

Set fokus på boksen Bruk stil

+ Shift + F11

Oppdater stil

F12

Slå sortert liste av/på

+ F12

Set inn eller rediger tabell

Shift + F12

Slå usortert liste av/på

+ Shift + F12

Sortert/usortert liste av


Snøggtastar i LibreOffice Writer

Snøggtastar

Effekt

+ A

Merk alt

+ J

Blokkjuster

+ A

Dobbel understreking

+ E

Midtstill

+ A

Søk og byt ut

+ Shift + P

Heva skrift

+ L

Venstrejuster

+ A

Høgrejuster

+ Shift + B

Senka skrift

+ Y

Gjer om siste handling

+ 0 (null)

Bruk avsnittsstilen «Brødtekst»

+ 1

Bruk avsnittsstilen «Overskrift 1»

+ 2

Bruk avsnittsstilen «Overskrift 2»

+ 3

Bruk avsnittsstilen «Overskrift 3»

+ J

Bruk avsnittsstilen «Overskrift 1»

+ 5

Bruk avsnittsstilen «Overskrift 1»

+ bindestrek (-)

Reknar ut reknestykket som er valt og kopierer svaret til utklippstavla.

+ bindestrek (-)

Mjuke bindestrekar og orddeling sette av deg.

+ Shift + minusteiknet (-)

Hard bindestrek (vert ikkje brukt som orddeling)

+ gongeteiknet (* på taltastaturet)

Køyr makrofelt

+ Shift + Mellomrom

Hardt mellomrom. Harde mellomrom vert brukte i orddeling, og dei vert ikkje utvida dersom teksten er blokkjustert.

Shift + Enter

Linjeskift utan nytt avsnitt

+ Enter

Manuelt sideskift

+ Shift + Enter

Spalteskift i tekstar med fleire spalter

+ Enter

Innsetjing av eit nytt avsnitt utan nummerering i ei liste, verkar ikkje når skrivemerket er på slutten av lista.

+ Enter

Set inn eit nytt avsnitt like før eller like etter ein bolk eller ein tabell.

For bolkar må markøren plasserast ved det første eller siste teiknet. For tabellar må markøren plasserast ved det første teiknet i den første cella eller det siste teiknet i den siste cella.

Pil venstre

Flytt skrivemerket til venstre

Shift + Pil venstre

Flytt skrivemerket til venstre, og merk samtidig tekst

+ piltastane

Gå til slutten av ordet

+ Shift + piltastane

Merk ord for ord mot venstre

Pil høgre

Flytt skrivemerket til høgre

Shift + Pil høgre

Flytt skrivemerket til høgre og merk samtidig tekst

+ piltastane

Gå til byrjinga av neste ord

+ Shift + piltastane

Merk ord for ord mot høgre

Pil opp

Flytt skrivemerket éi linje oppover

Shift + Pil opp

Merk linjer oppover

Ctrl + Pil opp

Flytt markøren til byrjinga av avsnittet. det neste tastetrykket flytter markøren til byrjinga av det førre avsnittet.

+ Shift + Pil opp

Merk tekst til byrjinga av avsnittet. Eit tastetrykk til utvidar merkinga til byrjinga av det førre avsnittet.

Pil ned

Flytt skrivemerket éi linje nedover

Shift + Pil ned

Merk linjer nedover

+ piltastane

Flytt skrivemerket til byrjinga av det neste avsnittet

+ Shift + Pil ned

Merk tekst til slutten av avsnittet. Eit tastetrykk til utvidar merkinga til slutten av det neste avsnittet.

Gå til byrjinga av linja

+ Shift + P

Gå og merk til byrjinga av linja

Gå til slutten av linja

+ Shift + P

Gå og merk til slutten av linja

+ Y

Gå til byrjinga av dokumentet

+ Shift + K

Gå og merk til byrjinga av dokumentet

+ Y

Gå til slutten av dokumentet

+ Shift + K

Gå og merk til slutten av dokumentet

+ Page Up

Flytt skrivemerket mellom teksten og toppteksten

+ Page Down

Flytt skrivemerket mellom teksten og botnteksten

Insert

Overskriving på/av

Page Up

Flytt éitt skjermbilete oppover

Shift + Page Up

Flytt og merk éitt skjermbilete oppover

Page Down

Flytt éitt skjermbilete nedover

Shift + Page Down

Flytt og merk éitt skjermbilete oppover

+ Y

Slett tekst til slutten av ordet

+ Shift + Rettetasten

Slett tekst til byrjinga av ordet

I ei liste: Slett eit tomt avsnitt før det gjeldande avsnittet

+ Shift + K

Slett tekst til slutten av setninga.

+ Shift + Rettetasten

Slett tekst til byrjinga av setninga.

+ Tab

Neste framlegg frå automatisk fullføring av ord

+ Shift + Tab

Bruk førre framlegg frå automatisk fullføring av ord

+ Shift + K

Endra innhaldet i kjeldeområdet til lista

+ dobbeltklikk eller + Shift + F10

Fest eller losna Dokumentstruktur, Stilhandsamar eller andre vindauge snøgt


Snarvegstastar for avsnitt, listeavsnitt, disposisjonsnivå og listenivå

Snøggtastar

Effekt

+ Pil opp

Flytt det gjeldande avsnittet eller dei valde avsnitta eitt avsnitt oppover

+ Pil ned

Flytt det gjeldande avsnittet eller dei valde avsnitta éitt avsnitt nedover

Tab

Viss markøren er plassert framføre eit avsnitt med avsnittsstilen «Overskrift X» (X = 1–9), vert disposisjonsnivået flytt ned eitt nivå. For listeavsnitt vert listenivået flytt eitt nivå ned.

Shift + Tab

Er markøren plassert framføre eit avsnitt med avsnittsstilen «Overskrift X» (X = 1–9), vert disposisjonsnivået flytt opp eitt nivå. For listeavsnitt vert listenivået flytt eitt nivå opp.

+ Tab

Med markøren plassert kvar som helst i ei overskrift eller eit listeavsnitt: Aukar justeringa for alle overskriftene. For listeavsnitt aukar justeringa for alle avsnitta i den same lista.

+ Shift + Tabulator

Med markøren plassert kvar som helst i ei overskrift eller eit listeavsnitt: Minskar justeringa for alle overskriftene. For listeavsnitt minkar justeringa for alle avsnitta i den same lista.


note

For å setja inn ein tabulator i byrjinga av ei overskrift eller eit listeavsnitt, bruk Nummerering følgd av i Plassering i dialogvindauget Kapittelnummerering eller i dialogvindauget Punkt og nummerering. Du kan også kopiera eit tabulatorinnrykk og lima det inn i byrjinga.


Snøggtastar for tabellar i LibreOffice Writer

Snøggtastar

Effekt

+ A

Dersom den aktive cella er tom, vert heile tabellen markert. Elles vert innhaldet i den aktive cella markert. Trykkjer du éin gong til vert heile tabellen markert.

+ Home

Dersom den aktive cella er tom, går du til byrjinga av tabellen. Elles går du til byrjinga av den aktive cella ved første trykk, til byrjinga av den gjeldande tabellen ved andre trykk og til byrjinga av dokumentet ved tredje trykk.

+ End

Dersom den aktive cella er tom, går du til slutten av tabellen. Elles går du til slutten av den aktive cella ved første trykk, til slutten av den gjeldande tabellen ved andre trykk og til slutten av dokumentet ved tredje trykk.

+ Tab

Set inn ein tabulator (berre i tabellar). Avhengig av kva vindaugshandsamar du brukar, kan kanskje + Tab brukast i staden.

+ piltastane

Aukar/minkar storleiken på kolonnen/rada i den nedre høgre cellekanten

+ Shift + piltastane

Aukar/minkar storleiken på kolonnen/rada i den øvre venstre cellekanten

+ piltastane

Som med , men berre den aktive cella vert endra

+ Shift + piltastane

Som med , men berre den aktive cella vert endra

+ Shift + T

Fjernar cellevernet frå alle valde tabellar. Dersom ingen celler er valde, vert cellevernet fjerna frå alle tabellane i dokumentet.

Shift + + Delete

Dersom inga heil celle er markert, vert teksten frå skrivemerket til slutten av den gjeldande setninga sletta. Dersom skrivemerket står på enden av ei celle, og inga heil celle er markert, vert innhaldet i den neste cella sletta.

Viss ingen heile celler er markerte og markøren er ved slutten av tabellen, vil avsnittet som kjem etter tabellen verta sletta viss det ikkje er det siste avsnittet i dokumentet.

Dersom éi eller fleire celler er markerte, vert heile rada markeringa er gjort i, sletta. Dersom alle radene er heilt eller delvis markerte, vert heile tabellen sletta.


Snøggtastar for flytting og endring av storleik på rammer, bilete og objekt

Snøggtastar

Effekt

Escape

Markøren er inne i ei ramme og ingen tekst er merkt: Vel ramme med Escape-tasten.

Ei tekstramme er merkt: Escape-tasten fjernar skrivemerket frå ramma.

F2, Enter eller eit teikn

Viss ei ramme er merkt: set markøren til slutten av teksten i ramma. Dersom du trykkjer på ein tast som skriv eit teikn på skjermen og dokumentet er i redigeringsmodus, vert teiknet lagt til i teksten.

+ piltastane

Flytt objekt

+ piltastane

Endrar storleiken ved å flytta nedre høgre hjørne.

+ Shift + piltastane

Endrar storleiken ved å flytta øvre venstre hjørne.

+ Tab

Vel forankringa til eit objekt (i punktredigeringsmodus).


Støtt oss!