Disposisjonsfalding

Gøym og vis alt innhaldet i overskrifter, altså også tekst, bilete, tabellar, rammer, former og tekstboksar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel → LibreOffice Writer/Web) → Vis og merk avkryssingsfeltet Vis knappen «Synleggjer _disposisjonsinnhaldet».

Opna vindauget for dokumentstruktur (F5) og vis elementet Overskrifter. Hald musepeikaren over ei overskrift og høgreklikk for å opna sprettoppmenyen. Vel menyen Disposisjonsfalding.


Bruk denne funksjonen for å velja å gøyma eller visa innhaldet under alle avsnitta som har eit disposisjonsnivå høgare enn null, som oftast overskrifter. I store dokument kan du såleis rask rulla til den staden du vil redigera eller lesa.

Bruk av disposisjonsfalding med dokumentstrukturen

Alle kommandoane til disposisjonsfalding vert viste i sprettoppmenyen for Overskrift. Opna sprettoppmenyen for ei overskrift (høgreklikk) og vel Disposisjonsfalding.

Overskriftsikon

Overskriftsikon

Fall alle

Gøymer alt innhaldet for den valde overskrifta og underoverskriftene for denne. Likestilte disposisjonsoverskrifter med same nivå vert ikkje gøymde. Viss denne vert brukt på hovudoverskrifter i dokumentvindauget, vert berre dokumentoverskriftene viste.

Fall ut alle

Innhaldet i overskrifter og underoverskriftene deira vert vist i dokumentområdet. Viss det vert brukt på hovudoverskrifter i dokumentstrukturen, vert heile dokumentet vist.

Slå av/på

Slår disposisjonsfaldinga for det valde elementet av og på.

Bruk av disposisjonsfalding med musa

Over ei overskrift

Trykk på -tasten og sett musepeikaren over ei overskrift. Ei pil i den venstre margen gjev eit synleg stikkord.

Når biletet på musepeikaren skifter til ei hand, er desse vala moglege:

Piler i venstre marg

Set musemarkøren i den venstre margen like ved ei overskrift. Det kjem fram piler viss innhaldet er synleg.

Lagring av dokumentet sin disposisjonsfaldning-status

Dokument som vert lagra i Open Document Format (.odt) vil behalda dei gjeldande innstillingane for gøymd og vist innhald då dei vart lagra.

note

Innhaldet i dokumentet vert ikkje påverka av innstillingane for faldingar.


Utskriving og eksport til PDF med innhald i disposisjonsfaldinga

For å skriva ut eller eksportera heile dokumentet, set du på førehand disposisjonsfaldinga til Fall ut alle.

warning

Falda disposisjonsindhald vert ikkje skrive ut eller eksportert til PDF.


Støtt oss!