Plassering (Listestilar – forelda)

Set innrykking-, avstand- og justeringsinnstillingar for nummereringssymbola, som tal eller punktteikn, i sorterte eller usorterte lister.

For å bruka denne funksjonen …


Nivå

Vel nivået/nivåa du vil endra. For å bruka innstillingane på alle nivåa, vel «1-10».

note

LibreOffice Writer brukar dei kontrollelementa som er viste her når eit dokument vert opna som brukar ein annan metode for plassering og avstand. Sjå om standardkontrollelementa i Plassering (listestilar).


Posisjon og avstand

Innrykk

Skriv inn avstanden mellom den venstre sidemargen (eller venstrekanten til tekstobjektet) og venstrekanten til nummereringsområdet. Dersom den gjeldande stilen brukar innrykk, vil avstanden du gjev her koma i tillegg til innrykket.

Relativ

Det gjeldande innrykket vert sett i høve til det førre nivået i listehierakiet.

Breidd på nummereringa

Skriv inn breidda på nummereringsområdet. Nummereringssymbolet kan vera til venstre, sentrert eller til høgre i dette området.

Justering av nummerering

Justerer nummereringssymbolet til venstre, midtstilt eller til høgre i nummereringsområdet. Plasseringa kan verta tilpassa for å halda på minimumsavstanden.

note

Justering av nummereringa påverkar ikkje justeringa av avsnittet.


Standard

Stiller tilbake verdiane for innrykk og mellomrom til standardverdiane.

Førehandsvising

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Last inn/lagra

Lagrar eller lastar inn eit format for kapittelnummerering. Eit lagra format for kapittelnummerering er tilgjengeleg for å lastast inn i andre tekstdokument.

note

Knappen Last inn/lagra ern tilgjengeleg berre for kapittelnummerering. Bruk listestilar for å lagra formateringar for sorterte og usorterte lister.


Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Bruk

Brukar endringar i alle kategoriane utan å lukka dialogvindauget. Kan ikkje tilbakestillast med Tilbakestill.

Desse kontrollane kjem fram berre når du endrar ein listestil.

Støtt oss!