Plassering (Listestilar – forelda)

Her kan du setja alternativa for innrykk, avstand og justering for den nummererte lista eller punktlista.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Punkt og nummerering og fana Plassering.


Nivå

Merk nivået eller nivåa du vil endra. For å bruka innstillingane på alle nivåa, merk «1–10». I kapittelnummerering kan du velja berre eitt nivå eller bruka «1–10» for å bruka innstillingane, unntatt avsnittsstil, på alle nivå.

note

LibreOffice Writer brukar dei kontrollelementa som er viste her når eit dokument vert opna som brukar ein annan metode for plassering og avstand. Sjå om standardkontrollelementa i Plassering (listestilar).


Posisjon og avstand

Innrykk

Skriv inn avstanden mellom den venstre sidemargen (eller venstrekanten til tekstobjektet) og venstrekanten til nummereringsområdet. Dersom den gjeldande stilen brukar innrykk, vil avstanden du gjev her koma i tillegg til innrykket.

Relativ

Det gjeldande innrykket vert sett i høve til det førre nivået i listehierakiet.

Breidd på nummereringa

Skriv inn breidda på nummereringsområdet. Nummereringssymbolet kan vera til venstre, sentrert eller til høgre i dette området.

Justering av nummerering

Justerer nummereringssymbolet til venstre, midtstilt eller til høgre i nummereringsområdet. Plasseringa kan verta tilpassa for å halda på minimumsavstanden.

Merknadsikon

Justering av nummereringa påverkar ikkje justeringa av avsnittet.


Standard

Stiller tilbake verdiane for innrykk og mellomrom til standardverdiane.

Førehandsvising

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Last inn/lagra

Lagrar eller lastar inn eit format for kapittelnummerering. Eit lagra format for kapittelnummerering er tilgjengeleg for alle tekstdokument.

Merknadsikon

Knappen Last inn / lagrar er berre tilgjengeleg for kapittelnummerering. Når du brukar stilar på nummererte lister og punktlister, endra nummereringsstilane for avsnitta.


Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Bruk

Tar i bruk dei endra eller valde verdiane utan å lukka dialogvindauget.

Desse kontrollane kjem fram berre når du endrar ein listestil.

Støtt oss!