Linjenummerering

Leggja til, fjerna og formatera linjenummerering i det gjeldande dokumentet.

note

Linjenummer er ikkje tilgjengelege i HTML-format.


For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Linjenummerering (gjeld ikkje i HTML-dokument)


Viss du vil utelata eit avsnitt frå linjenummereringa, klikkar du i avsnittet, vel Format → Avsnitt, klikkar på fana Disposisjon og liste og fjernar deretter merket Ta med dette avsnittet i linjenummereringa. Du kan òg utelata ein avsnittsstil frå linjenummereringa.

Vis nummerering

Legg til linjenummer i det gjeldande dokumentet.

Vis

Set eigenskapane for linjenummerering.

Teiknstil

Vel farmateringsstilen du vil bruka for linjenummera.

Format

Vel nummereringsstilen du vil bruka.

Posisjon

Vel plasseringa av linjenummera.

Avstand

Skriv inn kor stor avstanden mellom linjenummera og teksten skal vera.

Intervall

Skriv inn intervalla for linjenummereringa.

Skiljeteikn

Skriv inn eit skiljeteikn som skal visast mellom linjenummera viss intervallet for vising av linjenummer er meir enn ei linje.

Neste

Skriv teksten som skal brukast som skilje.

Kvar

Skriv inn talet på linjer mellom skiljemerka.

note

Skiljeteikna vert berre viste i linjer som ikkje er nummererte.


Tal

Vel om tomme avsnitt eller linjer i rammer skal reknast med når linjene vert talde.

Tomme linjer

Ta også med tomme avsnitt i linjenummereringa.

Linjer i rammer

Legg linjenummer til tekst i rammer. Nummereringa byrjar på nytt i kvar ramme og vert ikkje rekna med i linjeteljinga i hovudtekstområdet i dokumentet. Teljinga byrjar ikkje på nytt i lenkje rammer.

Byrja på nytt for kvar ny side

Byrjar linjenummereringa på nytt øvst på kvar side i dokumentet.

Støtt oss!