Gjere om tekst til tabell

Vert brukt for ĂĄ gjera den merkte teksten om til ein tabell eller den merkte tabellen om til tekst.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Tabell → Gjer om → Tekst til tabell


Vala som er tilgjengelege i dette dialogvindauget er avhengig av kva veg omgjeringa gĂĄr.

Skil tekst ved

Eit skiljeteikn, for eksempel ein tabulator, merkar kor skiljet mellom kolonnar skal gĂĄ i den merkte teksten. Kvart avsnitt i utvalet vert gjort om til ei rad i tabellen. Noko liknande skjer nĂĄr du gjer ein tabell om til tekst. DĂĄ vert skiljet mellom kolonnane gjort om til teiknet du vel, og kvar rad vert omgjort til eit eige avsnitt.

Tabulatorar

Konverterar tekst til ein tabell med tabulatormerka som kolonnemarkørar.

Semikolon

Konverterar tekst til ein tabell med semikolon (;) som kolonnemarkør.

Avsnitt

Konverterar tekst til ein tabell med avsnitt som kolonnemarkør.

Anna:

Konverterar tekst til ein tabell med teiknet du skreiv i tekstfeltet som kolonnemarkør.

Tekstfelt

Skriv inn teiknet du vil bruka som kolonnemarkør.

Lik breidd for alle kolonnar

Lagar jambreie kolonnar, uavhengig av plasseringa av kolonnemarkøren.

Autoformatering

Opnar dialogvindauget Autoformatering der du kan velja ei førehandstilpassa tabellutforming.

Val

Overskrift

Formaterar den første rada i den nye tabellen som tabelloverskrift.

Gjenta overskrifta

Gjentek tabelloverskrifta pĂĄ kvar side tabellen strekkjer seg over.

Dei første … radene

Gjentek dei første x radene som ei overskrift.

Ikkje del tabellen

Gjer at tabellen ikkje vert delt over fleire sider.

Kantlinje

Legg til ein kant rundt tabellen og tabellcellene.

Støtt oss!