Innstillingar for sluttnote

Vel korleis sluttnotar skal formaterast. Du kan velja nummereringstype og kva for stilar som skal brukast.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Verktøy → Fotnotar og sluttnotar → Sluttnotar


Autonummerering

Nummerering

Vel nummereringsskjemaet du vil bruka.

Utval

Skildring

1, 2, 3

Arabiske tal

A, B, C

Store bokstavar

a, b, c

Små bokstavar

I, II, III

Romartal (store bokstavar)

i, ii, iii

Romartal (små bokstavar)

A,... AA,... AAA,...

Alfabetisk nummerering med store bokstavar. Etter dei første 26 oppføringane byrjar nummereringen på nytt med «AA».

a,... aa,... aaa,...

Alfabetisk nummerering med små bokstavar. Etter dei første 26 oppføringane byrjar nummereringen på nytt med «aa».


Start på

Skriv inn nummeret for den første sluttnoten i dokumentet. Dette er nyttig dersom du vil at nummereringa av sluttnotane skal gå over fleire dokument.

Før

Skriv inn teksten du vil visa framføre nummeret til sluttnoten i sluttnoteteksten. Du kan for eksempel skriva inn «til» for å visa «til 1».

Etter

Skriv inn tekst du vil visa etter nummeret til sluttnoten i sluttnoteteksten. Du kan for eksempel skriva inn «)» for å visa «1)».

Stil

For å sikra ein einsarta utsjånad på sluttnotene, tildel ein avsnittsstil til sluttnoteteksten og tildel teiknstilar til ankernummeret for sluttnoten og nummeret i sluttnoteområdet.

Avsnitt

Vel avsnittsstilen for teksten i fotnoten. Du kan berre velja spesialstilar.

Side

Vel sidestilen for sluttnoteteksten.

Tekstområde

Vel teiknstilen som skal brukast på sluttnoteankera i tekstområdet i dokumentet.

Sluttnoteområde

Vel teiknstilen som skal brukast på tal i sluttnoteområdet.

Støtt oss!