Ved skriving

Formaterer dokumentet medan du skriv. Du kan setja innstillingane for formateringane ved å velja Verktøy → Autoretting → Val og deretter fana Val.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Autoretting → Ved skriving.


Du kan bruka «autoformatering» til å formatera tekstdokumenter og enkle ASCII-tekstfiler, men ikkje teikn som du har formatert manuelt. Automatisk fullføring av ord skjer ikkje før du skriv eit ord for andre gong i eit dokument.

tip

Du kan angra den siste autoformateringshandlinga ved å velja Rediger → Angra.


Når du brukar automatiske format, gjeld desse reglane:

Autoretting av overskrifter

Eit avsnitt vert formatert som ei overskrift når desse vilkåra er oppfylt:

  1. avsnittet byrjar med ein stor bokstav

  2. avsnittet ikkje sluttar med punktum

  3. det er eit tomt avsnitt over og under avsnittet

Autoretting av skiljelinjer

Viss du skriv inn tre eller fleire bindestrekar (---), understrekar (___) eller likskapsteikn (===) etter kvarandre og trykkjer Enter, vert avsnittet erstatta av ei vassrett linje som er like lang som sida. Linja vert med andre ord gjort om til den nederste kantlinja til det føregåande avsnittet. Desse reglene gjeld:

  1. Tre bindestrekar (-) gjev ei enkelt linje (0,05 pt tykk, med 0,75 mm avstand til innhaldet).

  2. Tre understrekar (_) gjev ei enkelt linje (1 pt tykk, med 0,75 mm avstand til innhaldet).

  3. Tre likskapsteikn (=) gjev ei dobbelt linje (1,10 pt tykk, med 0,75 mm avstand til innhaldet).

Støtt oss!