Teiknstil

Teiknstilane gjev deg høve til å tilpassa formateringa for enkeltteikn. Bruk teiknstilar for å endra eigenskapane for teikn, ord eller merkte delar av eit avsnitt. Når du brukar teiknstil på eit merkt utval av teksten, vil teiknstilen overstyra dei tilsvarande eigenskapane sette av avsnittsstilen.

Viss du for eksempel brukar ein teiknstil med 15 punkt skriftstorleik på eit utval i eit avsnitt med ein teiknstorleik på 12 punkt, vert utvalet sett til 15 punkt medan resten av avsnittet brukar 12 punkt.

note

Ingen teiknstil er faktisk settet med teikneigenskapane i den gjeldande avsnittsstilen. Bruk «Ingen teiknstil» for å nullstilla teikneigenskapane i utvalet til avsnittsstilen. Du kan ikkje endra «Ingen teiknstil».


For å bruka denne funksjonen …

  1. Vel Vis → Stilar eller Stilar → Handsam stilar () for å opna stilpanelet.

  2. Trykk på ikonet for teiknstilar øvst i panelet og vel så ein teiknstil.

  3. Høgreklikk for å opna sprettoppmenyen og vel Endra/ny.

Ikon Teiknstil

Ikonet teiknstil


note

Direkte formatering overstyrer alle formateringar sett av ein teiknstil. For å fjerna direkte formatering frå eit utval, bruk Format → Fjern direkte formatering ( + M).


Organisering

Skriv inn innstillingane for den valde stilen.

note

Bruk avsnittet Inneheld i handsamaren for å sjå eigenskapane til teiknstilen.


Vel kva format og skrift du vil bruka.

Skrifteffektar

Vel den skrifta du vil bruka.

Bestemmer plassering, skalering, rotasjon og mellomrom for teikn.

Asiatisk utforming

Set innstillingar for skrift med doble linjer for asiatiske språk. Merk teikna i teksten og så denne kommandoen.

Desse kommandoane kan du berre bruka etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillingar → Språk.

Utheving

Brukar den gjeldande uthevingsfargen på tekstmarkeringar.

Kantlinjer

Vel innstillingar for kantlinjene til valde objekt i Writer eller Calc.

Tilbakestill

Set dei verdiane som er endra i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna. Viss Bruk er brukt før dialogvindauget vert lukka, vert verdiane sette tilbake til slik dei var etter siste bruk av «Bruk».

Bruk

Brukar endringar i alle kategoriane utan å lukka dialogvindauget. Kan ikkje tilbakestillast med Tilbakestill.

Tilbakestill til opphavet

Verdiane i denne fana vert sette til dei tilsvarande verdiane i stilen som er gjeve i «Arva frå» i handsamaren. I alle tilfella, også når «Arva frå» er «- Ingen -», vert dei noverande faneverdiane som er spesifiserte i «Inneheld» fjerna.

OK

Lagrar alle endringane og lukker dialogvindauget.

Avbryt

Lukker dialogen og forkastar endringar på alle fanene. Viss Bruk er brukt, vert alle endringar gjort etter siste bruk av «Bruk» forkasta.

Støtt oss!