Kolonne

Vert brukt for å bestemma kor breie kolonnane skal vera, og for å merkja, setja inn og sletta kolonnar.

For å bruka denne funksjonen …

Når du er på sprettoppmenyen for ei celle, vel Kolonne.


Breidd ...

Endra breidda på den merkte rada/dei merkte radene.

Beste kolonnebreidde

Tilpassar automatisk breidda på alle kolonnane slik at dei passar til celleinnhaldet. Når du endrar breidda til éin kolonne, vert ikkje breidda på dei andre kolonnane i tabellen påverka. Breidda på tabellen kan ikkje vera større enn sidebreidda.

Fordel kolonnane jamt

Justerer breidda til dei markerte kolonnane slik at dei svarar til den breiaste kolonnen i utvalet. Den totale tabellbreidda kan ikkje vera større enn sidebreidda.

Merk

Vel kolonnen som inneheld skrivemerket. Dette alternativet er berre tilgjengeleg når skrivemerket står i ein tabell.

Set inn ...

Set inn ei rad eller ein kolonne i tabellen. Denne kommandoen kan berre brukast når skrivemerket står i ein tabell.

Slett

Slett dei valde kolonnane frå tabellen.

Støtt oss!