Kolonne

Vert brukt for å bestemma kor breie kolonnane skal vera, og for å merkja, setja inn og sletta kolonnar.

For å bruka denne funksjonen …

Når du er på sprettoppmenyen for ei celle, vel Kolonne.


Breidd ...

Endra breidda på den merkte rada/dei merkte radene.

Beste kolonnebreidd

Fordel kolonnane jamt

Juster breidd på dei merkte tabellkolonnane slik at alle kolonnane har same breidde. Tabellbreidda og umerkte kolonnar vert ikkje endra.

Merk

Vel kolonnen som inneheld skrivemerket. Dette alternativet er berre tilgjengeleg når skrivemerket står i ein tabell.

Set inn ...

Set inn ei rad eller ein kolonne i tabellen. Denne kommandoen kan berre brukast når skrivemerket står i ein tabell.

Slett

Slett dei valde kolonnane frå tabellen.

Støtt oss!