Rad

Vert brukt for å bestemma høgda på rader eller for å merkja, setja inn eller sletta rader.

For å bruka denne funksjonen …

Når du er i sprettoppmenyen for ei celle, vel Rad


Høgd

Endra høgda på dei valde radene.

Beste radhøgd

Juster høgda på radene automatisk til å passa med innhaldet i cellene.

Distribute Rows Evenly

Justerer høgda til dei markerte radene slik at dei svarar til den høgste rada i utvalet.

Merk

Vel rada som inneheld skrivemerket.

Set inn ...

Set inn ei rad eller ein kolonne i tabellen. Denne kommandoen kan berre brukast når skrivemerket står i ein tabell.

Slett

Slett dei valde radene frå tabellen.

Støtt oss!