Kolonnar

Vert brukt for å bestemma kolonnebreidd.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Tabell → Eigenskapar→ Kolonnar.


Tilpass tabellbreidda

Reduserer eller aukar tabellbreidda med den modifiserte kolonnebreidda. Dette valet er ikkje tilgjengeleg dersom Automatisk er vald i området Justering i fana Tabell .

Juster kolonnane proporsjonalt

Viss det er mogleg, vil endringar i kolonnebreidda verta jamnt fordelt mellom kolonnane. Dette valet er ikkje tilgjengeleg dersom Automatisk er vald i området Justering i fana Tabell

Plass igjen

Viser kor mykje plass som er ledig for å justera breidda på spaltene. Trykk på fana Tabell for å setja breidda på¨tabellen.

Kolonnebreidd

Bestem kor breie kolonnane i tabellen skal vera.

Kolonnebreidd

Vel kor brei kolonnen skal vera.

Pil venstre

Viser tabellkolonnane som er funne til venstre for denne kolonnen.

Pil høgre

Viser tabellkolonnane som er funne til høgre for denne kolonnen.

Redigera tabellar ved hjelp av tastaturet

Støtt oss!