Kolonnar

Vert brukt for å bestemma kolonnebreidd.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Tabell → Eigenskapar→ Kolonnar.


Tilpass tabellbreidda

Forminskar eller forstørrar tabellbreidda når kolonnebreidda vert endra. Dette valet er ikkje tilgjengeleg viss automatisk justering eller relativ breidde er vald i fana Tabell eller viss ei tabellrad er merkt.

Juster kolonnane proporsjonalt

Endrar alle andre kolonnebreiddene med den same prosenten som den som vart endra. Viss du for eksempel forminskar ein kolonne til halve breidda, vert alle andre kolonnar også halverte. For at dette skal verka, må du kunna slå på Tilpass tabellbreidda.

Plass igjen

Viser kor mykje plass som er ledig for å justera breidda på spaltene. Trykk på fana Tabell for å setja breidda på¨tabellen.

Kolonnebreidd

Bestem kor breie kolonnane i tabellen skal vera.

Kolonnebreidd

Vel kor brei kolonnen skal vera.

Pil venstre

Viser tabellkolonnane som er funne til venstre for denne kolonnen.

Pil høgre

Viser tabellkolonnane som er funne til høgre for denne kolonnen.

Støtt oss!