Makro

Bestemmer kva makro som skal køyrast når du trykkjer på eit bilete, ei ramme eller eit OLE-objekt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn/Format → Bilete → Eigenskapar → Makro.

Vel Format → Ramme og objekt → Eigenskapar → Makro.

Vel Verktøy → Autotekst → Autotekst (knapp) → Makro.

Vel Rediger → Biletkart og opna sprettoppmenyen Makro.

Vel Format → Teikn → Hyperlenkje og fana Hendingar.


Hending

Viser hendingane som kan starta ein makro. Berre hendingane som er knytt til det valde objektet vert viste.

Tabellen nedanfor viser objekttypane og hendingane som kan starta ein makro:

Hending

Hendingsutløysar

OLE objekt

Bilete

Ramme

Autotekst

Biletkartområde

Hyperlenkje

Trykk på objektet

objektet er merkt

Mus over objektet

musepeikaren vert ført over objektet

Utløys hyperlenkje

når det vert klikka på hyperlenkja som er tildelt objektet

Musa forlet objektet

musepeikaren vert flytt bort frå objektet

Innlastinga av bilete var vellukka

Innlastinga av bilete var vellukka

Innlastinga av bilete vart avbrote

Innlastinga av bilete vart avbrote av brukaren (for eksempel under nedlasting)

Klarte ikkje lasta inn biletet

biletet er ikkje lasta inn fullstendig

Skriving av alfanumeriske teikn

tekst vert skrive inn

Skriving av ikkje-alfanumeriske teikn

Teikn som ikkje vert skrivne ut, for eksempel tabulatorar og linjeskift, vert skrivne inn

Endra rammestorleik

storleiken på ramme er endra

Flytt ramme

ramma er flytt

Før autotekst vert set inn

før autotekst vert set inn

Etter at autotekst vert set inn

etter at autotekst vert set inn


Merknadsikon

Ønskjer du fleire opplysningar om hendingar knytt til kontrollelement i skjema, kan du sjå Kontrollelementeigenskapar eller Skjemaeigenskapar.


Tildelt handling

Bestemmer kva makro som skal køyrast når den valde hendinga skjer.

Med rammer kan du knyta bestemte hendingar saman med ein funksjon som så avgjer om hendinga skal handterast av LibreOffice Writer eller funksjonen. Sjå hjelp for LibreOffice Basic for meir informasjon.

Makro frå

Viser LibreOffice-programmet og eventuelle opne LibreOffice-dokument. I denne lista kan du velja kvar du vil henta makroen frå.

Eksisterande makroar

Viser dei tilgjengelege makroane. Vel den makroen som skal brukast for den valde hendinga, og trykk på Tilordna.

Tildel

Tilordnar den valde makroen til den valde hendinga.

Fjern

Fjernar tilordninga av makroen frå den valde oppføringa.

Støtt oss!