Spalter

Viser talet på kolonnar og kolonneoppsettet for ein sidestil, ei ramme eller ein bolk.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → Sidestil → Spalter

Vel Vis → StilarSidestilar – opna sprettoppmenyen for den valde sidestilen – fana Endra/Ny – Kolonnar.

Vel fana Set inn → Ramme → Ramme → Spalter.

Vel fana Format → Ramme og objekt → Eigenskapar → Kolonnar.

Vel fana Set inn → Bolk → Kolonnar.

Vel knappen Format → Bolkar – Innstillingar – og fana Kolonnar.


Du kan velja mellom førehandsdefinerte spalteoppsett, eller du kan laga dine eigne. Når du brukar eit oppsett på ein sidestil, vert alle sidene som brukar denne stilen oppdaterte. På tilsvarande måte vert alle rammene som brukar denne stilen oppdaterte når du brukar eit spalteoppsett på ein rammestil. Du kan også endra spalteoppsettet for ei enkelt ramme.

Settings

Kolonnar

Skriv inn kor mange spalter du vil ha på sida, i ramma eller bolken.

Valfelt

Du kan også velja eit av dei førehandsdefinerte spalteoppsetta.

Tooltips describe each predefined selection.

Bruk på

Vel det elementet du vil bruka spalteoppsett på. Dette valet er berre tilgjengeleg dersom du har opna dette dialogvindauget frå Format → Spalter.

note

The following two options are only available when formatting sections.


Fordel innhaldet likt i alle spaltene

Fordeler teksten jamnt i bolkar med fleire spalter.

Tekstretning

Vel tekstretninga for avsnitt som brukar kompleks tekst (CTL). Denne funksjonen er berre tilgjengeleg viss støtte for kompleks tekst er slått på.

Førehandsvis felt

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Førehandsvisinga av spalteoppsettet viser berre spaltene, ikkje dei omgjevande sidene.

Breidd og avstand

Automatisk breidd

Lagar spalter med lik breidd.

If the AutoWidth check box is not selected, enter the width and spacing options for the columns.

Column

Viser spaltenummeret og breidda og avstanden til nærligjande kolonnar.

Pil venstre

Flytter spaltevisinga ei spalte til venstre.

Left Arrow Icon

Pil venstre

Pil høgre

Flytter spaltevisinga ei spalte til høgre.

Right Arrow Icon

Pil høgre

Breidd

Skriv inn spaltebreidda.

Avstand

Vel kor stor avstand du vil ha mellom spaltene.

Skiljelinje

Denne delen er berre tilgjengeleg når du brukar eit oppsett som inneheld meir enn éi spalte.

Style

Vel ein formateringsstil for skiljelinja mellom spalter. Vel «Ingen» dersom du ikkje vil bruka skiljelinje.

Width

Enter width of the separator line.

Color

Select a color for the separator line.

Høgd

Skriv inn lengda på delelinja i prosent av høgda på spalteområdet.

Posisjon

Juster høgda på delelinja. Dette valet er berre tilgjengeleg om høgdeverdien til linja er mindre enn 100%.

Støtt oss!