Spalter

Viser talet på kolonnar og kolonneoppsettet for ein sidestil, ei ramme eller ein bolk.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Kolonnar.

Vel Format → Tittelside, merk sidestilen og trykk Rediger.

Vel fana Format → Sidestil → Spalter

Vel fana Set inn → Ramme → Ramme → Spalter.

Vel Vis → StilarSidestilar → opna sprettoppmenyen for den valde sidestilen → fana Endra/Ny → Kolonnar.

Vel fana Format → Ramme og objekt → Eigenskapar → Kolonnar.

Vel fana Set inn → Bolk → Kolonnar.

Vel knappen Format → Bolkar – Innstillingar – og fana Kolonnar.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel fana Utforming → Sidespalter → Fleire val → Spalter.

Vel Sidespalter i menyen Utforming i fana Utforming.

Frå verktøylinjer:

Ikon Sidespalter

Sidespalter


Du kan velja mellom førehandsdefinerte spalteoppsett, eller du kan laga dine eigne. Når du brukar eit oppsett på ein sidestil, vert alle sidene som brukar denne stilen oppdaterte. På tilsvarande måte vert alle rammene som brukar denne stilen oppdaterte når du brukar eit spalteoppsett på ein rammestil. Du kan også endra spalteoppsettet for ei enkelt ramme.

Innstillingar

Kolonnar

Skriv inn kor mange spalter du vil ha på sida, i ramma eller bolken.

Valfelt

Du kan også velja eit av dei førehandsdefinerte spalteoppsetta.

Verktøytipsa skildrar kvart førehandsdefinerte val.

Bruk på

Vel det elementet du vil bruka spalteoppsett på. Dette valet er berre tilgjengeleg dersom du har opna dette dialogvindauget frå Format → Spalter.

note

Dei to neste vala er berre tilgjengelege ved formatering av bolkar.


Fordel innhaldet likt i alle spaltene

Fordeler teksten jamnt i bolkar med fleire spalter.

Tekstretning

Vel tekstretninga for avsnitt som brukar kompleks tekst (CTL). Denne funksjonen er berre tilgjengeleg viss støtte for kompleks tekst er slått på.

Førehandsvis felt

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Førehandsvisinga av spalteoppsettet viser berre spaltene, ikkje dei omgjevande sidene.

Breidd og avstand

Automatisk breidd

Lagar spalter med lik breidd.

Dersom avkryssingsboksen Automatisk breidd ikkje er merkt av, skriv inn breidde og avstandsalternativa for spaltene.

Spalte

Viser spaltenummeret og breidda og avstanden til spaltene ved sida.

Pil venstre

Flytter spaltevisinga ei spalte til venstre.

Ikon Venstrepil

Pil venstre

Pil høgre

Flytter spaltevisinga ei spalte til høgre.

Ikon Høgrepil

Pil høgre

Breidd

Skriv inn spaltebreidda.

Avstand

Vel kor stor avstand du vil ha mellom spaltene.

Skiljelinje

Denne delen er berre tilgjengeleg når du brukar eit oppsett som inneheld meir enn éi spalte.

Stil

Vel ein formateringsstil for skiljelinja mellom spalter. Vel «Ingen» dersom du ikkje vil bruka skiljelinje.

Breidd

Skriv inn breidda på skiljelinja.

Farge

Vel farge for skiljelinja.

Høgd

Skriv inn lengda på delelinja i prosent av høgda på spalteområdet.

Posisjon

Juster høgda på delelinja. Dette valet er berre tilgjengeleg om høgdeverdien til linja er mindre enn 100%.

Støtt oss!