Disposisjon og nummerering

Vert brukt for å leggja til eller fjerna disposisjon, nummerering eller punktmerking frå avsnittet. Du kan også velja kva nummereringsstil du vil bruka og byrja nummereringa på nytt i ei nummerert liste.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → Avsnitt → Disposisjon og nummerering.

Vel fana Stilar → Rediger stil → Disposisjon og nummerering (avsnittstil).

Vel fana Vis → Stilar og opna fana Disposisjon og nummerering (avsnittstil).


  1. For å endra nummereringsinnstillingane for avsnitt som brukar den same avsnittsstilen, vel du Vis → Stilar og klikkar på knappen Avsnitsstilar. Høgreklikk på stilen på lista, vel Rediger og klikk så på fana Disposisjon og nummerering.

  2. For å endra nummereringsinnstillingane for merkte avsnit, vel du Format → Avsnit og klikkar på fana Disposisjon og nummerering.

Disposisjon

Disposisjonsnivå

Tilordnar eit disposisjonsnivå frå 1 til 10 til dei merkte avsnitta eller avsnittsstilen. Vel Brødtekst for å tilbakestilla disposisjonsnivået.

Nummerering

Nummereringsstil

Vel nummereringsstilen du vil bruka på avsnittet. Desse stilane vert også lista opp i vindauget Stilar (F11) viss du trykkjer på ikonet Listestilar.

Rediger stil

Rediger eigenskapane til den valde nummereringsstilen. Desse eigenskapane vert nytta for alle avsnitt som er formaterte med den gjevne nummereringsstilen

Denne knappen er kopla frå når kapittelnummerering er i bruk. Vel Verktøy → Kapittelnummerering for å redigera disposisjonsnivåa og nummereringsstilen.

Merknadsikon

Disposisjonsnivå og nummereringsstilar er uavhengige av kvarandre. Vel Verktøy → Kapittelnummerering for å bruka nummereringsstilar i avsnittsstilar.


Denne delen vert berre vist når du vel Format → Avsnitt for å redigera eigenskapane til det gjeldande avsnittet.

Byrja på nytt ved dette avsnittet

Byrjar nummereringa på nytt ved dette avsnittet.

Byrja med

Kryss av her og skriv inn nummeret du vil bruka på avsnittet.

Talboksen «Start med»

Skriv inn nummerer som skal brukast på avsnittet. Avsnitta som kjem etter dette vert nummererte stigande frå det talet du skriv inn her.

Linjenummerering

Bestemmer vala for Linjenummerering. Vil du leggja til linjenummer i dokumentet, vel du Verktøy → Linjenummerering.

Ta med dette avsnittet i linjenummereringa

Ta med dette avsnittet i linjenummereringa.

Start på nytt ved dette avsnittet

Byrjar linjenummereringa på nytt i dette avsnittet eller ved det nummeret du vel.

Byrja med

Skriv inn talet linjenummereringa skal byrja på nytt med.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Bruk

Tar i bruk dei endra eller valde verdiane utan å lukka dialogvindauget.

Støtt oss!