Tekstflyt

Vel innstillingar for orddeling og sideoppsettet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → Avsnitt → Tekstflyt.

Vel Vis → Stilar og opna fana Ny/Rediger stil → Tekstflyt i sprettoppmenyen.

Vel Rediger → Søk og byt ut → Fleire val → Format → Tekstflyt.


Orddeling

Vert brukt for å setja innstillingane for orddeling i tekstdokument.

Automatisk

Set automatisk inn bindestrek i eit avsnitt når dei trengst.

Ikkje del ord i STORE BOKSTAVAR

Unngår deling av ord som er skrive heilt med store bokstavar, for eksempel initialar.

Ikkje set inn bindestrek i det siste ordet.

Unngår deling av siste ordet i avsnitt. Denne funksjonen kan bidra til å forhindra at desse orda vert delte over sider, noko som påverkar kor lett det er å lesa sidene.

Teikn ved linjeslutt

Vel det minste talet på teikn som skal vera på slutten av linja før ein bindestrek vert sett inn.

Teikn ved linjestart

Vel det minste talet på teikn som må vera på linja etter bindestreken.

Det største talet på påfølgjande linjer med bindestrek

Skriv inn det høgste talet på linjer etter kvarandre som kan delast med bindestrek.

Minste ordlengd i teikn

Skriv inn kor mange teikn det minst må vera i eit ord før det kan setjast inn bindestrek.

Orddelingssone

Viss du vil redusera orddelinga, set du inn lengda på orddelingssona. I stadet for den moglege orddelinga, vert linja brote mellom ord viss det vassrette mellomrommet som er igjen ikkje er større enn orddelingssona. Bruk av orddelingssone gjev større mellomrom mellom ord i blokkjustert tekst, og større avstand frå avsnittsmargane i tekst som ikkje er blokkjustert.

Linjeskift

Vert brukt for å setja val for side- eller spalteskift.

Set inn

Vel denne avkryssingsboksen, og vel så kva slags skift du vil bruka.

Type

Vel kva type skift du vil setja inn.

Posisjon

Vel kvar du vil setja inn skiftet.

Med sidestil

Vel denne avkryssingsboksen før du vel kva slags sidestil du vil bruka for den første sida etter skiftet.

Sidestil

Vel formateringsstilen som skal brukast på den første sida etter skiftet.

Sidetal

Skriv inn sidenummeret på fen første sida etter skiftet. Ikkje merk av for denne dersom du vil halde fram med den gjeldande nummereringa.

Innstillingar

Vert brukt for å setja vala for tekstflyt for avsnitt som vert viste før og etter eit sideskift.

Ikkje del avsnitt

Flytter heile avsnittet til neste side eller spalte etter at eit skift er sett inn.

Hald saman med neste avsnitt

Hald dette avsnittet og neste avsnitt saman når eit skift eller eit spalteskift er sett inn.

Kontroll med foreldrelause linjer

Når siste linja i eit avsnitt kjem øvst på neste side er denne linja «foreldrelaus». For å unngå dette, kan også nest siste linja flyttast over til neste side. Skriv inn det minste talet på linjer som skal stå igjen i eit avsnitt før eit sideskift. Vel denne avkryssingsboksen og skriv inn eit tal i feltet Linjer. Dersom talet på linjer nedst på sida er mindre enn det som er vald i feltet Linjer, vert heile avsnittet flytt til neste side.

Kontroll med enkjer

Ei «enkje» er ei linje med berre nokre få teikn/ord. Skriv inn det minste talet på linjer i eit avsnitt på den første sida etter skiftet. Vel denne avkryssingsboksen og skriv inn eit tal i feltet Linjer. Dersom talet på linjer øvst på sida er mindre enn det som er vald i feltet Linjer, vert sideskiftet flytt.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Bruk

Tar i bruk dei endra eller valde verdiane utan å lukka dialogvindauget.

Støtt oss!