Set inn tabell

Set inn ein tabell i dokumentet. Du kan òg trykkja på pila, dra med musa for å velja talet på rader og kolonnar i tabellen og så trykkja i den siste cella.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Tabell → Set inn tabell.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Set inn → Tabell → Fleire val

Vel Heim → Tabell → Fleire val.

Frå verktøylinjer:

Ikon Set inn tabell

Set inn tabell

Frå tastaturet:

+ F12


LibreOffice kan formatera tal som du skriv inn i ei tabellcelle automatisk, for eksempel dato og klokkeslett. Du aktiverer denne funksjonen ved å velja → LibreOffice Writer → Tabell og trykkjer på Talgjenkjenning i området Inndata i tabellar.

Visa resultatet av ei tabellutrekning i ein annan tabell

Namn

Skriv inn eit namn for tabellen.

Kolonnar

Skriv inn kor mange kolonnar tabellen skal ha.

Rad

Skriv inn kor mange rader det skal vera i tabellen.

Innstillingar

Set inn innstillingane for tabellen.

Overskrift

Ta med ei overskriftsrad for tabellen.

Gjenta overskriftsrader på nye _sider

Gjentek tabelloverskrifta øvst på alle dei neste sidene dersom tabellen går over meir enn éi side.

Overskriftsrader

Vel kor mange rader som skal brukast for overskrifta. Talboksen godtar verdiar opptil éin mindre enn talet på rader som vert sett inn.

Ikkje del tabeller over fleire sider

Hindrar at tabellen vert delt over meir enn éi side.

Liste over tabellstilar

Vel eit sjølvvald stil for den nye tabellen.

Ikon på verktøylinja «Set inn»

Trykk på knappen Tabell i verktøylinja Set inn for å opna dialogvindauget Set inn tabell, som du kan bruka til å setja inn ein tabell i det gjeldande dokumentet. Du kan også trykkja pila, dra for å velja talet på rader og kolonnar du vil ha i tabellen, og så klikka i den siste cella.

Ikon Set inn tabell

Set inn tabell

Støtt oss!