Indeks (tabell over figurar)

Vala nedanfor er tilgjengelege når du vel Figurtabell som indeks-type.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Type (når figurtabell er vald)


Type og tittel

Vel type og tittel for registeret/innhaldslista.

Tittel

Skriv inn tittelen på vald register/innhaldsliste.

Type

Vel kva type register/innhaldsliste du vil setja inn eller redigera. Vala som er tilgjengelege i denne fana er avhengig av kva register/innhaldsliste du har vald. Dersom markøren er over register/innhaldsliste når du vel Set inn → Register/innhaldsliste → Register/innhaldsliste kan du redigera dette registeret.

Vern mot manuelle endringar

Hindrar at innhaldet i register/innhaldsliste vert endra. Manuelle endringar i register/innhaldsliste forsvinn når register/innhaldsliste vert oppdatert. Viss du ønskjer at markøren skal rulla gjennom eit verna område, vel du → LibreOffice Writer → Formateringsstøtte og merkjar av for Slå på markør i området Verna område.

Lag register eller innhaldsliste

Til

Vel om registeret/innhaldslista skal lagast for heile dokumentet eller for det gjeldande kapittelet.

Opprett frå

Spesifiser informasjon som skal kombinerast for å laga eit register.

Bilettekstar

Lagar register/innhaldsliste frå objekttekstar. For å leggja ein tekst til eit objekt, merk objektet og vel Set inn → Tekst.

Kategori

Vel den bokstavkategorien du vil bruka på oppføringane i register/innhaldsliste.

Vis

Merk den delen av biletteksten du vil visa i indeksoppføringane. Tabellen nedanfor viser alternativa som kan veljast basert på biletteksten «Figur 24: The Sun», der «Figur 24» vart generert automatisk når biletteksten vart sett inn, medan «The Sun» er biletteksten lagt til av brukaren.

Val i «Vis»-lista

Oppføring i illustrasjonslista

Referanse

Figur 24: Sola

Kategori og nummer

Figur 24

Bilettekst

Sola


Dersom du vel «Bilettekst», vil teiknsetjing og mellomrom framføre biletteksten ikkje vera ein del av indeksoppføringa.

Objektnamn

Lagar register-/innhaldslisteoppføringar frå objektnamn. Du kan sjå objektnamna for eksempel i «dokumentstrukturen» og endra dei i sprettoppmenyen.

Støtt oss!