Indeks (innhaldsliste)

Desse vala er tilgjengelege når du vel Objektliste som Type.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Type (når tabelliste er vald)


Type og tittel

Vel type og tittel for registeret/innhaldslista.

Tittel

Skriv inn tittelen på vald register/innhaldsliste.

Type

Vel kva type register/innhaldsliste du vil setja inn eller redigera. Vala som er tilgjengelege i denne fana er avhengig av kva register/innhaldsliste du har vald. Dersom markøren er over register/innhaldsliste når du vel Set inn → Register/innhaldsliste → Register/innhaldsliste kan du redigera dette registeret.

Vern mot manuelle endringar

Hindrar at innhaldet i register/innhaldsliste vert endra. Manuelle endringar i register/innhaldsliste forsvinn når register/innhaldsliste vert oppdatert. Viss du ønskjer at markøren skal rulla gjennom eit verna område, vel du → LibreOffice Writer → Formateringsstøtte og merkjar av for Slå på markør i området Verna område.

Lag register eller innhaldsliste

Til

Vel om registeret/innhaldslista skal lagast for heile dokumentet eller for det gjeldande kapittelet.

Inkluder opp til nivå

Spesifiser maksimalt disposisjonsnivå for eit avsnitt som er gjeve i Opprett frå og som skal inkluderast i indeksen.

Opprett frå

Bruk dette området til å angi kva informasjon som skal takast med i eit register.

Disposisjon

Lagar indeksen ved hjelp av disposisjonsnivå. Alle avsnitt med eit disposisjonsnivå mindre enn eller lik disposisjonsnivået som er spesifisert i Inkluder opp til nivå er inkluderte i indeksen.

Avsnitt formatert med ein av dei førehandsdefinerte avsnittsstilane («Overskrift 1–10») har eit disposisjonsnivå som svarar til talet i avsnittsstilen. Du kan også tilordna disposisjonsnivå til avsnitt i fana Disposisjon og liste i dialogvindauget «Format → Avsnitt».

tip

LibreOffice lagar innhaldsliste basert på disposisjonsnivået i avsnittstilen og avsnittinnhaldet. Viss avsnittet er tomt, vert det ikkje teke med i innhaldslista. Viss du vil tvinga det tomme avsnittet til å verta oppført i innhaldslista, legg du til eit mellomrom eller eit hardt mellomrom til avsnittet. Mellomrom lagt til i tekstfeltet Etter i dialogvindauget «Kapittelnummerering» verkar ikkje for dette føremålet, sidan det er ein del av avsnittnummereringa og ikkje innhaldet i avsnittet.


Fleire stilar

Inkluderer avsnitt med avsnittsstilane som er spesifiserte i dialogvindauget Tildel stilar som indeksoppføringar. Viss du vil velja avsnittsstilar, trykkjer du på knappen Tildel stilar til høgre for dette valet. Tilordna avsnittsstilar må ha eit disposisjonsnivå som er mindre enn eller lik verdien som er gjeven i Inkluder opp til nivå for å kunna inkluderast i indeksen.

tip

Bruk «Tilleggsstilar» for å ta med avsnitt i innhaldslista med avsnittsstilen «Figurindeksoverskrift» eller «Bibliografioverskrift» tilliks med einkvar annan relevant avsnittsstil.


Tildela stilar

Opnar dialogvindauget Stilar der du kan velja avsnittsstilane som skal brukast i indeksen. Vel rett overskriftsnivå som stilen vert kopla saman med i indeksen.

Stikkord

Vel dette alternativet for å inkludera indeksoppføringar sett inn i dokumentet med Set inn → Innhaldsliste og register → Indeksoppføring i den genererte indeksen.

Støtt oss!