Innhaldsliste

Desse vala er tilgjengelege nĂĄr du vel Objektliste som Type.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Type (når tabelliste er vald)


Type og tittel

Vel type og tittel for registeret/innhaldslista.

Type

Vel kva type register/innhaldsliste du vil setja inn eller redigera. Vala som er tilgjengelege i denne fana er avhengig av kva register/innhaldsliste du har vald. Dersom markøren er over register/innhaldsliste når du vel Set inn → Register/innhaldsliste → Register/innhaldsliste kan du redigera dette registeret.

Tittel

Skriv inn tittelen pĂĄ vald register/innhaldsliste.

Vern mot manuelle endringar

Hindrar at innhaldet i register/innhaldsliste vert endra. Manuelle endringar i register/innhaldsliste forsvinn når register/innhaldsliste vert oppdatert. Viss du ønskjer at markøren skal rulla gjennom eit verna område, vel du → LibreOffice Writer → Formateringsstøtte og merkjar av for Slå på markør i området Verna område.

Lag register eller innhaldsliste

Til

Vel om registeret/innhaldslista skal lagast for heile dokumentet eller for det gjeldande kapittelet.

Evaluer opp til nivĂĄ

Skriv inn kor mange overskriftsnivĂĄ det skal brukast i registeret/innhaldslista.

Opprett frĂĄ

Bruk dette omrĂĄdet til ĂĄ angi kva informasjon som skal takast med i eit register.

Disposisjon

Lagar indekset med dispositionsnivå. Avsnit formaterte med ein av dei førehandsdefinerte overskriftsstilane (Overskrift 1-10) vert lagt til i indekset.

Du kan også tildela disposisjonsnivåa på fana Disposisjon og nummerering i dialogvindauget «Format ».

Fleire stilar

Tek med avsnittsstilane du spesifiserte i dialogvindauget Legg til stilar som oppføringar i innhaldslista. Du vel den ønskte avsnittsstilen ved å klikka på knappen bruk stilar (…) til høgre for denne boksen.

tip

Du kan ta med overskriftsteikn for figurindeks eller bibliografiske overskriftsstilar i tillegg til kva annan relevant oveskriftsstil som helst i innhaldslista.


Tildela stilar

Opnar dialogvindauget Stilar der du kan velja avsnittsstilane som skal brukast i indeksen. Vel rett overskriftsnivĂĄ som stilen vert kopla saman med i indeksen.

tip

LibreOffice lagar innhaldsliste basert på kapittelnivå i avsnittstil og avsnittinnhald. Viss avsnittet er tomt, vert det ikkje teke med i innhaldslista. Viss du vil tvinga det tomme avsnittet til å bli oppført i innhaldslista, legg du til eit mellomrom eller eit hardt mellomrom til avsnittet. Mellomrom lagt til i tekstfeltet Etter i dialogvindauget «Kapittelnummerering» verkar ikkje for dette føremålet, sidan de er ein del av avsnittnummereringa og ikkje innhaldet i avsnittet.


Stikkordmarkeringar

Ta med stikkordmarkeringane du set inn ved å velja Set inn → Register/innhaldsliste → Stikkordmarkering.

Støtt oss!