Innhaldsliste, register eller bibliografi

Set inn eit register eller ei innhaldsliste ved skrivemerket. Dersom du vil redigera eit register eller ei innhaldsliste, set du skrivemerket inn i registeret eller innhaldslista og vel Set inn → Register og innhaldslister → Register og innhaldslister.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi

Frå sprettoppmenyen:

Vel Rediger innhaldslista i registeret.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Referanse → Innhaldsliste.

Vel Innhaldsliste, register eller bibliografi i fana Referanse i menyen Referanse .

Frå verktøylinjer:

Ikon Set inn indeks

Set inn innhaldsliste


Du kan også førehandsvisa registeret eller innhaldslista i dette dialogvindauget.

Avhengig av kva type register eller innhaldsliste du vel, vil dialogvindauget innehalda desse fanene:

Type

Bruk denne fana for å velja og definera typen register du vil setja inn. Du kan også laga tilpassa register.

Oppføringar (innhaldslister/tabellar)

Bestemmer formatet for oppføringane i innhaldslista eller tabellen. Utsjånaden på fana skifter for å visa kva type innhaldsliste som er vald i fana Type.

Stilar

Tilordna avsnittsstilar til indekstitlar og indeksoppføringar i innhaldsliste, indeksar og bibliografi. For alfabetiske indeksar kan avsnittsstilar tilordnast skiljeteikn. Du kan også redigera avsnittsstilar i dette dialogvindauget.

Spalter

Viser talet på kolonnar og kolonneoppsettet for ein sidestil, ei ramme eller ein bolk.

Bruk denne fana for å velja kolonneutsjånaden for registeret eller innhaldslista. I standardoppsettet er tittelen for registeret/innhaldslista ei kolonne brei ut frå venstre sidemarg.

Område (bakgrunn, utheving)

Vel fyllstil for det merkte teikneobjektet eller dokumentelementet.

Støtt oss!