Innhaldsliste, register eller bibliografi

Set inn eit register eller ei innhaldsliste ved skrivemerket. Dersom du vil redigera eit register eller ei innhaldsliste, set du skrivemerket inn i registeret eller innhaldslista og vel Set inn → Register og innhaldslister → Register og innhaldslister.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi


Du kan også førehandsvisa registeret eller innhaldslista i dette dialogvindauget.

Avhengig av kva type register eller innhaldsliste du vel, vil dialogvindauget innehalda desse fanene:

Type

Bruk denne fana for å velja og definera typen register du vil setja inn. Du kan også laga sjølvvalde register.

Oppføringar (innhaldslister/tabellar)

Bestemmer formatet for oppføringane i innhaldslista eller tabellen. Utsjånaden på fana skifter for å visa kva type innhaldsliste som er vald i fana Type.

Stilar

Du kan tildela ulike avsnitsstilar for å endra formateringa for indekstitlar, skiljeteikn og indekselement. Du kan også endra avsnitsstilane i dette dialogvindauget.

Spalter

Viser talet på kolonnar og kolonneoppsettet for ein sidestil, ei ramme eller ein bolk.

Bruk denne fana for å velja kolonneutsjånaden for registeret eller innhaldslista. I standardoppsettet er tittelen for registeret/innhaldslista ei kolonne brei ut frå venstre sidemarg.

Vel fyllstil for det merkte teikneobjektet eller dokumentelementet.

Bruka innhaldslister og register

Støtt oss!