Set inn eller rediger ei indeksoppføring

Marker den merkte teksten som ei register- eller innhaldslisteoppføring, eller rediger den merkte indeksoppføringa.

For å bruka denne funksjonen …

Set inn:

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Indeksoppføring

Når du er på verktøylinja Set inn, vel

Ikon Set inn indeksoppføring

Set inn indeksoppføring

Rediger:

Set markøren framføre indeksfeltet og vel Rediger → Referanse → Indeksfelt …

eller høgreklikk for å opna sprettoppmenyen – vel Rediger stikkordmarkering


Set inn indeksoppføring og Rediger indeksoppføringar kan vera opne medan du vel, set inn eller redigerer oppføringar.

Dialogvindauget for oppføring av indeks

Register

Vel kva indeks oppføringa skal leggjast til i.

Når du redigerer eit stikkord, vert indekstypen som den valde oppføringa høyrer til vist. Du kan ikkje endra registertypen til eit stikkord i dette dialogvindauget. I staden må du sletta stikkordet frå dokumentet og setja det inn att med ein annan registertype.

Nytt sjølvvald register

Opnar eit dialogvindauge der du kan laga eit nytt, brukardefinert register.

Nytt brukardefinert indeksikon

Nytt brukardefinert register

Namn

Skriv inn eit namn for det nye sjølvvalde registeret. Det nye registeret vert lagt til lista over tilgjengelege register og innhaldslister.

Stikkord

Viser teksten som er markert i dokumentet. Du kan skriva inn eit anna ord for stikkordet dersom du vil. Den markerte teksten vert ikkje endra.

Om det er ønskjeleg, kan du endra stikkordet. Viss du endrar stikkordet, vil den nye teksten berre finnast i registeret og ikkje erstatta dokumentteksten stikkordet er kopla til. For eksempel kan du setja inn eit stikkord med merknaden «grunnleggjande, sjå òg generelt».

Oppdater oppføringa frå utvalet

Trykk på ikonet for å oppdatera Oppføringa med det gjeldande tekstutvalet i dokumentet.

Ikon Oppdater oppføringa frå utvalet

Oppdater oppføringa frå utvalet

Hovudoppføring

Gjer den gjeldande markeringa til ei underoppføring av ordet du skriv inn her. For eksempel vil oppføringa verta «vêr, kulde» dersom du markerer «kulde» og skriv inn «vêr» som hovudoppføring.

Underoppføring

Gjer den gjeldande markeringa til ei underoppføring av hovudoppføringa. For eksempel vil oppføringa verta «vêr, vinter, kulde» dersom du markerer «kulde» og skriv inn «vêr» som hovudoppføring og «vinter» som underoppføring.

Fonetisk lesing

Skriv inn ei fonetisk lesing av korresponderande postar. For eksempel, dersom eit japansk Kanji-ord har meir enn éin uttale, skriv inn den korrekte uttalen som eit Katakana-ord. Kanji-ordet vert då sortert i forhold til den fonetiske lesingsoppføringa. Denne funksjonen kan berre brukast når støtta for asiatiske språk er slått på.

Hovudoppføring

Gjer den valde teksten utheva i stikkordlista. LibreOffice viser sidetalet til slike stikkord med ei anna formatering enn dei andre oppføringane i stikkordlista.

Indeksnivå

Spesifiser indeksnivået for den innsette indeksoppføringa.

note

Denne innstillinga er berre tilgjengeleg for innhaldslister og eigendefinerte indekspostar.


For den valde oppføringa

Dei tre vala ndanfor er tilgjengelege når eit tekstutval vert lasta inn i Oppføring anten ved å merkja teksten i dokumentet og så opna dialogvindauget, eller ved å bruka Oppdater oppføringa frå utvalet i dialogvindauget.

Bruk på alle andre førekomstar

Merker automatisk alle andre førekomstar av den merkte teksten i dokumentet. For ei endra oppføring vert treffet utført på det opphavlege utvalet, men den endra oppføringa vert sett inn som stikkordregisteroppføring. Tekst i topptekster, botntekstar og rammer er ikkje tekne med.

Berre heile ord

Søkjer etter heile ord eller celler som er identiske med søkjeteksten.

Store og små bokstavar

Svarar nøyaktig til det teiknet som er oppgjeve i Finn utan å vurdera alternative tilfelle.

tip

Viss du vil kopla alle førekomstane av ein tekst til stikkordlista, merk teksten og vel deretter Søk og byt ut og klikkar på Søk etter alle. Vel deretter Set inn → Register/innhaldsliste → Stikkordmarkering og trykk på Set inn.


Set inn

Markerar eit stikkord i teksten.

Lukk

Lukker dialogvindauget.

Slett

Fjernar det valde stikkordet frå registeret. Stikkordteksten i dokumentet vert ikkje sletta.

note

Navigasjonsknappen er tilgjengeleg berre i dialogvindauget Rediger indeksoppføringa.


Førre oppføring (same namn)

Går til den førre indeksoppføringa av same oppføringa og type som den gjeldande oppføringa.

Ikon Førre oppføringa (same namn)

Førre oppføring (same namn)

Neste oppføring (same namn)

Går til den neste indeksoppføringa av same oppføringa og type som den gjeldande oppføringa.

Ikon Same oppføringa (same namn)

Neste oppføring (same namn)

Førre oppføring

Går til den førre indeksoppføringa av same type i dokumentet.

Ikon Førre oppføring

Førre oppføring

Neste oppføring

Går til den neste indeksoppføringa av same type i dokumentet

Ikon Neste oppføring

Neste oppføring

tip

Du kan snøgt gå til eit stikkord med navigasjonslinja.


Støtt oss!