Database

Du kan setja inn felt, for eksempel adressefelt, i dokumentet frå kva database som helst.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Set inn ‚Üí Felt ‚Üí Fleire felt ‚Üí Database


Type

Listar ut dei tilgjengelege felttypane. For å leggja til felt i dokumentet, klikk på eit felt i lista vel og klikk så på Set inn. Desse felta er tilgjengelege:

Felttype

Tyding

Vilkårleg post

Set inn innhaldet av databasefeltet som er spesifisert i feltet Datapostnummer som eit brevflettingsfelt viss Vilkår er oppfylt. Berre postar som er valde med ei multimarkering i datakjelda vert tekne med.

Du kan bruka dette feltet for √• setja inn fleire datapostar i eit dokument. Du kan ganske enkelt setja inn feltet Vilk√•rleg post framf√łre felta for brevfletting som brukar ein bestemt datapost.

Databasenamn

Sett inn namnet p√• databasetabellen som er vald i feltet Databaseutval. Feltet ¬ęDatabasenamn¬Ľ er eit global felt. Det vil seia at viss du set inn eit anna databasenamn i dokumentet, vil innhaldet i alle ¬ęDatabasenamn¬Ľ-felta som alt er sett inn verta oppdaterte.

Brevflettingsfelt

Set inn namnet på eit databasefelt som ein plasshalder slik at du kan laga eit brevflettingsdokument. Innhaldet i feltet vert sett inn automatisk når du skriv ut standardbrevet.

Neste post

Set inn innhaldet i det neste brevflettingsfeltet i dokumentet viss vilkåret du har definert er oppfylt. Datapostane du vil ta med må vera merkte i datakjeldevisinga.

Du kan bruka feltet ¬ęNeste post¬Ľ for √• setja inn innhaldet i dei etterf√łlgjande postane mellom brevflettingsfelta i eit dokument.

Datapostnummer

Set inn nummeret til den valde databaseposten.


Merknadsikon

Feltet nedanfor kan berre setjast inn viss den tilsvarande felttypen er vald i lista Type.


Databaseutval

Vel databasetabellen eller databasesp√łrjinga som du vil at feltet skal referera til. Du kan ta med felt fr√• meir enn ein database eller ei sp√łrjing i eit dokument.

Vilkår

Her skriv du inn kriteria for felt lenkja til eit vilkår.

Om du vil, kan du tildela eit vilk√•r som m√• oppfyllast for at innhaldet i felta ¬ęVilk√•rleg post¬Ľ og ¬ęNeste post¬Ľ skal setjast inn. Standardvilk√•ret er sett til ¬ęsann¬Ľ, det vil seia at vilk√•ret alltid er oppfylt viss du ikkje endrar vilk√•rsteksten.

Datapostnummer

Skriv inn nummeret for posten du vil setja inn n√•r dei spesifiserte vilk√•ra er oppfylde. Postnummeret svarar til det gjeldande valet i visinga av datakjelda. Dersom du for eksempel vel dei fem siste postane i ein database med ti postar, vil nummeret for den f√łrste posten verta 1 og ikkje 6.

Merknadsikon

Viss du refererer til felt i ein annan database (eller i ein annan tabell eller sp√łrjing i den same databasen), bestemmer LibreOffice datapostnummeret relativt til det gjeldande valet.


Format

Vel formatet til feltet du vil setja inn. Dette valet er tilgjengeleg for felt med numeriske og logiske verdiar, og for dato- og klokkeslettfelt.

Frå database

Bruker formatet definert i den valde databasen.

Bla gjennom

Opnar eit dialogvindauge der du kan velja ei databasefil (*.odb). Den valde fila vert lagt til lista med databaseval.

Sj√łlvvald (brukardefinert)

Bruker formatet som er vald i lista over sj√łlvvalde format.

Liste over sj√łlvvalde format

Listar opp dei tilgjengelege brukardefinerte formata.

Skriva ut eit standardbrev

Når du skriv ut eit dokument med databasefelt, vert du spurd om du vil skriva ut eit fletta brev. Dersom du svarar ja, får du opp dialogvindauget brevfletting, der du kan velja kva databasepostar som skal skrivast ut.

St√łtt oss!