Dokument

Felt vert brukte til å setja inn informasjon om det gjeldande dokumentet, for eksempel filnamn, mal, statistikk, brukarinformasjon, dato og klokkeslett.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Set inn → Felt → Fleire felt → Dokument


Type

Listar ut dei tilgjengelege felttypane. For å leggja til felt i dokumentet, klikk på eit felt i lista vel og klikk så på Set inn. Desse felta er tilgjengelege:

Type

Tyding

Forfattar

Name or initials of current user (as entered in - LibreOffice - User Data).

Kapittel

Set inn kapittelnummeret og/eller kapittelnamnet.

Dato

Inserts the current date. You can insert the date as a fixed field - Date (fixed) - that does not change, or as a dynamic field - Date - that it is updated automatically. To manually update the Date field, press F9.

Filnamn

Set inn filnamnet og/eller stien til mappa til det gjeldande dokumentet saman med filnamnet utan filetternamn.

Side

Set inn sidetalet til den gjeldande, førre eller neste sida i dokumentet.

Paragraph Signature

Inserts a meta-data field with a digital signature for the paragraph. You must have a digital certificate to sign a paragraph.

Sendar

Inserts fields containing user data. You can change the user-data that is displayed by choosing - LibreOffice - User Data.

Statistikk

Inserts document statistics, such as page and word counts, as a field. To view the statistics of a document, choose File - Properties, and then click the Statistics tab.

Malar

Set inn filnamnet, stien eller filnamnet utan filutvidingane til den gjeldande malen. Du kan også setja inn namnet på den «kategorien» og «stilen» som malen brukar.

Klokkeslett

Inserts the current time. You can insert the time as a fixed field - Time (fixed) - that does not change, or as a dynamic field - Time - that it is updated automatically. To manually update the Time field, press F9.


note

Feltet nedanfor kan berre setjast inn viss den tilsvarande felttypen er vald i lista Type.


Vel

Listar ut dei tilgjengelege felta for felttypen vald i type-lista. Du set inn eit felt ved å klikka på det og deretter klikka på Set inn.

tip

To quickly insert a field from the Select list, double-click the field.


Format

Klikk på formatet du vil bruka på det valde feltet eller klikk på «Tilleggsformat» for å laga eit sjølvdefinert format.

When you click "Additional formats", the Number Format dialog opens, where you can define a custom format.

If you choose "Chapter number without separator" for a chapter field, the separators that are specified for chapter number in Tools - Chapter numbering are not displayed.

Viss du vel «Kapittelnummer» som format for referansefelt, vil feltet berre visa nummeret til kapitteloverskrifta som inneheld objektet det vert vist til. Viss avsnittsstilen for kapitteloverskrifta ikkje er nummerert, vil feltet vera tomt.

note

Ved HTML-eksport og import av dato- og klokkeslettfelt, vert spesielle LibreOffice-format brukt.


Fast innhald

Set inn feltet som statisk innhald. Dette betyr at feltet ikkje kan oppdaterast.

Nivå

Enter outline level of the chapter to be displayed. The inserted field will display the value taken from last paragraph with the specified outline level placed before the inserted field.

Forskyving

Skriv inn forskyvinga for sidenummerfeltet, for eksempel «+1».

Viss du ønskjer det, kan du skriva inn ei forskyving for sidetalet som vert vist. Skriv du inn verdien 1 for forskyving, vil feltet vise eit tal som er lik gjeldande sidenummer pluss 1. Dette gjeld berre viss sida finst. I den siste sida i dokumentet vil dette feltet vera tomt.

tip

Viss du vil endra det faktiske sidetalet og ikkje sidetalet som vert vist, må du ikkje bruka verdien Forskyving til dette. Du bør heller endra sidetal slik det vert forklart i rettleiinga om Sidetal.


Forskyving i dagar/minutt

Skriv inn forskyvinga du vil bruka i eit dato- eller klokkeslettfelt.

Støtt oss!