Dokument

Felt vert brukte til å setja inn informasjon om det gjeldande dokumentet, for eksempel filnamn, mal, statistikk, brukarinformasjon, dato og klokkeslett.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Set inn → Felt → Fleire felt → Dokument


For å setja inn eit felt i dokumentet, må du først velja Type og så trykkja på lista Vel for å velja kva informasjon som skal setjast inn,trykk deretter Set inn.

Type

Listar opp dei tilgjengelege felttypane.

Vel

Listar opp kva informasjon som kan setjast inn i ein vald felttype.

Tilgjengelege felttypar og utvalslister

Type

Utvalsliste

Forfattar

Namnet eller initialane til den gjeldande brukaren (slik det er skrive inn i LibreOffice → Brukardata).

Dato

Set inn gjeldande dato. Du kan setja inn datoen som eit fast felt – Dato (fast) – som ikkje vert endra, eller som eit dynamisk felt – Dato – som vert oppdatert automatisk. Du kan oppdatera feltet Dato manuelt ved å trykkja F9.

Filnamn

Set inn filnamnet og/eller stien til mappa til det gjeldande dokumentet saman med filnamnet utan filetternamn.

Overskrift

Viser overskriftsnummeret og/eller overskriftsinnhaldet i ei overskrift framføre det innsette feltet.

Side

Set inn sidetalet til den gjeldande, førre eller neste sida i dokumentet.

Avsnittsignatur

Set inn eit metadatafelt med ein signatur for avsnittet. Du må ha ein digital signatur for å signera eit avsnitt.

Sendar

Set inn felt som inneheld brukardata. Du kan endra den viste brukarinformasjonen ved å velja LibreOffice → Brukarinformasjon.

Statistikk

Set inn dokumentstatistikk, som teljing av sider og ord, som eit felt. Vel Fil → Eigebskapar og fana Statistikkar for å sjå statistikkane.

Malar

Set inn filnamnet utan filtypen og stien, eller filnamn og sti for den gjeldande malen. Du kan også setja inn malnamnet og kategori for den gjeldande malen.

Klokkeslett

Set inn det gjeldande klokkeslettet. Du kan setja inn klokkeslettet som eit fast felt − Klokkeslett (fast) − som ikkje vert endra eller som eit dynamisk felt − Klokkeslett − som vert oppdatert automatisk. Du kan oppdatera feltet Klokkeslett manuelt ved å trykkja F9.


tip

Du kan raskt setja inn eit felt frå lista Vel ved å dobbeltklikka på feltet.


Format

Viss eit felt viser ein dato, eit klokkeslett eller eit tal, bruk Format for å tilpassa visinga av datoen, klokkeslettet eller talet. Standardformata vert viste i formatvindauget. Du kan også bruka «Fleire format» for å definera eit tilpassa format.

Når du trykkjer «Fleire format», vert dialogvindaugetTalformat opna slik at du kan laga eit sjølvvald format.

For typen Overskrift, vel formatet Overskriftsnummer for å visa overskriftsnummeret med skiljeteikn spesifisert i Verktøy → Overskriftsnummerering.

Vel Overskriftsnummer utan skiljeteikn for å visa overskriftsnummeret åleine utan skiljeteikn.

Viss den valde overskrifta ikkje er nummerert, er feltet tomt.

note

Ved HTML-eksport og import av dato- og klokkeslettfelt, vert spesielle LibreOffice-format brukt.


Fast innhald

Set inn feltet som statisk innhald. Dette betyr at feltet ikkje kan oppdaterast.

Opp til nivå

Bruk dette alternativet med typen Overskrift for å spesifisera hkva overskrift som skal visast. Den viste overskrifta er den første før feltet der disposisjonsnivået er lik eller mindre enn den gjevne verdien.

Forskyving

Skriv inn forskyvinga for sidenummerfeltet, for eksempel «+1».

Med ei forskyving med verdien 1, vil feltet visa eit tal som er 1 større enn det gjeldande sidenummeret, men berre om det finst ei side med det nummeret. På den siste sida er dette feltet tomt.

tip

Viss du vil endra det faktiske sidetalet og ikkje sidetalet som vert vist, må du ikkje bruka verdien Forskyving til dette. Du bør heller endra sidetal slik det vert forklart i rettleiinga om Sidetal.


Forskyving i dagar/minutt

Skriv inn forskyvinga du vil bruka i eit dato- eller klokkeslettfelt.

Støtt oss!