Felt

Set inn eit felt ved skrivemerket. Dialogvindauget inneheld ei liste over alle tilgjengelege felt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Felt → Fleire felt

+ F2

På verktøylinja Set inn, trykk på

Ikon

Set inn felt


Om felt

Dokument

Felt vert brukte til å setja inn informasjon om det gjeldande dokumentet, for eksempel filnamn, mal, statistikk, brukarinformasjon, dato og klokkeslett.

Kryssreferansar

Her set du inn referansar eller refererte feil i dokumentet. Referansar er refererte felt i det same dokumentet eller i deldokument i eit hovuddokument.

Fordelen med å skriva inn ein kryssreferanse som eit felt, er at du ikkje treng å justera referansen manuelt kvar gong du gjer endringar i dokumentet. Du treng berre å oppdatera felta ved å trykkja F9. Då vert også referansane i dokumentet oppdaterte.

Funksjonar

Avhengig av kva felttype du vel, kan du tilpassa vilkår til bestemte funksjonar. For eksempel kan du definera eit felt som køyrer ein makro når du klikkar i feltet i dokumentet eller eit vilkår som gjer at feltet vert gøymd når vilkåret er oppfylt. Du kan også definera plasshaldarfelt som set inn bilete, tabellar, rammer eller andre objekt i dokumentet når dette er ønskjeleg.

Dokumentinformasjon

Felta for dokumentinformasjon inneheld informasjon om eigenskapane til eit dokument slik dei var då dokumentet vart laga. For å sjå eigenskapane, vel Fil → Eigenskapar.

Variablar

Variabelfelt let deg leggja til dynamisk innhald i dokumentet. Du kan for eksempel bruka ein variabel til å nullstilla sidenummereringa.

Database

Du kan setja inn felt, for eksempel adressefelt, i dokumentet frå kva database som helst.

Set inn

Set det valde feltet inn i dokumentet ved skrivemerket. Trykk Lukk for å lukke dialogvindauget.

Støtt oss!