Format

Skriv inn oppsettet for og storleiken på konvolutten.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Konvolutt → Format


Mottakar

Set innstillingane for posisjon og tekstformatering for mottakarfeltet.

Posisjon

Bestemmer kor mottakaradressa skal setjast på konvolutten.

frå venstre

Skriv inn kor mykje plass det skal vera mellom den venstre kanten av konvolutten og adressefeltet.

ovanfrå

Skriv inn kor mykje plass det skal vera mellom den øvre kanten av konvolutten og adressefeltet.

Rediger

Klikk og vel formateringsstilen for teksten i adressefeltet du skal redigera.

Teikn

Opnar eit dialogvindauge som du kan bruka til å redigera teiknformatet som vert brukt i mottakarfeltet.

Avsnitt

Opnar eit dialogvindauge som du kan bruka til å redigera avsnittsformatet som vert brukt i mottakarfeltet.

Sendar

Set innstillingane for plasering og tekstformatering for avsendarfeltet.

Posisjon

Bestemmer kor avsendaradressa skal skrivast på konvolutten.

frå venstre

Skriv inn kor mykje plass det skal vera mellom den venstre kanten av konvolutten og sendarfeltet.

ovanfrå

Skriv inn kor mykje plass det skal vera mellom den øvre kanten av konvolutten og sendarfeltet.

Rediger

Klikk og vel formateringsstilen for teksten i sendarfeltet du skal redigera.

Teikn

Opnar eit dialogvindauge som kan brukast til å redigera teiknformatet som vert brukt i avsendarfeltet.

Avsnitt

Opnar eit dialogvindauge som kan brukast til å redigera avsnittsformatet som vert brukt i avsendarfeltet.

Storleik

Vel konvoluttformatet du vil bruka eller bruk eit sjølvvald format.

Format

Vel konvoluttformatet, eller vel «Brukardefinert» og skriv inn breidda og høgda på den sjølvvalde storleiken.

Breidd

Skriv inn breidda på konvolutten.

Høgd

Skriv inn høgda på konvolutten.

Førehandsvis felt

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Støtt oss!