Val (bilettekst)

Tilpass utsjånaden på bilettekstetiketten. Du kan velja å leggja til eit overskriftsnummer til bilettekstnummeret, leggja til ein teiknstil til bilettekstkategorien og nummeret og velja rekkjefølgja på bilettekstkategorien og bilettekstnummeret.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Bilettekst → Val

Opna sprettoppmenyen og vel Bilettekst → Val


Kategori og belettekstnummer

Rekkjefølgja for bilettekst

Vel rekkjefølgja for bilettekstkategori og bilettekstnummer.

Teiknstil

Spesifiserer teiknstilen for bilettekstkategorien og bilettekstnummeret.

Rammeformat

Legg til kantlinje og skugge

Legg til kantlinja og skuggen av objektet i bilettekstramma.

Overskriftsnummer før bilettekstnummer

Viss overskriftsnummer er slått på, bruk dette alternativet til å setja eit overskriftsnummer framføre bilettekstnummeret. Bruk Verktøy → Overskriftsnummerering for å slå på overskriftsnummerering.

Opp til nivå

For typisk bruk av overskrifter, vil det vvalde talet indikera kor mange nivå av overskriftsnummer (frå nivå 1) som vert viste. Viss [Ingen] er vald, vert det ikkje vist overskriftsnummer.

note

Overskriftsnummeret som er vald for vising, er den første føregåande overskrifta der disposisjonsnivået er likt eller mindre enn det valde disposisjonsnivået. Vel for eksempel «2» for å bruka overskriftsnummeret til den første føregåande overskrifta med disposisjonsnivå 1 eller disposisjonsnivå 2.


Skiljeteikn

Skriv inn teiknet som skal visast mellom overskriftsnummeret og bilettekstnummeret.

note

Endringar Opp til nivå eller Skiljeteikn vert også brukte på alle eksisterande bilettekstar.


Støtt oss!