Bolk

Set eigenskapane for bolken.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Set inn → Bolk → Innrykk eller vel Format → Bolkar


Ny bolk

Skriv inn namnet på den nye bolken. Som standard vil LibreOffice setja inn namnet «Bolk x» der x er eit fortløpande nummer.

Lenkje

Lenkje

Set inn innhaldet til eit anna dokument eller eit avsnitt frå eit anna dokument i bolken du arbeider med.

DDE

Opprett ei DDE-kopling. Kryss av i denne boksen og vel deretter DDE-kommandoen du vil bruka. DDE-valet er berre tilgjengeleg dersom avkryssingsboksen for kopling er merkt av.

Den generelle syntaksen til ein DDE-kommando er: «<Tenar> <Emne> <Element>», der Tenar er DDE-namnet til programmet som inneheld dataa. Emne viser til plasseringa av elementet (til vanleg filnamnet), og Element står for sjølve objektet.

For eksempel kan du setja inn ein bolk som heiter «Bolk1» frå eit LibreOffice-tekstdokument med namnet «abc.sxw» som ei DDE-lenkje ved å bruka kommandoen: «soffice x:\abc.sxw Bolk1». Du kan setja inn innhaldet i den første cella i ei Microsoft Excel-reknearkfil kalla «abc.xls» ved hjelp av kommandoen «excel x:\[abc.xls]Ark1 z1s1». Du kan også kopiera elementa du vil setja inn som ei DDE-lenkje og deretter velja Rediger → Lim inn utval. Nå kan du visa DDE-kommandoen for lenkja ved å merka innhaldet og velja Rediger → Felt.

Filnamn

Skriv inn stien og filnamnet til fila du vil setja inn eller trykk på knappen Bla gjennom for å finna fila.

Bla gjennom

Finn fila som du vil setja inn som ei lenkje. Trykk deretter på Set inn.

Utval

Merk bolken i fila du vil setja inn som ei lenkje.

Når du opnar eit dokument som inneheld bolkar med lenkjer, vert du spurd om du vil oppdatera lenkjene.

Skrivevern

Vern

Vernar den merkte bolken frå å verta endra.

Med passord

Vern den valde bolken med passord. Passordet må ha minst 5 teikn.

Passord

Opnar eit dialogvindauge der du kan endra det gjeldande passordet.

Gøym

Gøym

Gøymer og hindrar utskriving av den merkte bolken. Ein gøymd bolk vert vist grå i dokumentstrukturen. Når du held markøren over ein gøymd komponent i dokumentstrukturen, viser snakkebobla «Gøymd».

Merknadsikon

Du kan ikkje gøyma ein bolk dersom han er det einaste innhaldet på ei side, i ein topptekst, i ein botntekst, i ei fotnote, i ei ramme eller i ei tabellcelle.


Med vilkår

Skriv inn vilkåret som må vera oppfylt for at bolken skal gøymast. Eit vilkår er eit logisk uttrykk som «HELSINGSFRASE». Viss du for eksempel brukar skjemaet for brevfletting for å laga eit databasefelt med namnet «Helsingsfrase» som inneheld «Herr», «Fru» og «Frøken», kan du bestemma at ein bolk skal visast berre når helsingsfrasen er «Herr».

Eit anna eksempel kan vera at du lagar feltvariabelen «x» og gjev han verdien 1. Deretter skriv du inn eit vilkår som byggjer på denne variabelen, for eksempel «x eq 1» og brukar dette vilkåret for å gøyma ein bolk. Vil du visa bolken igjen, kan du setja verdien av variabelen «x» til «0».

Eigenskapar

Denne delen av dialogvindauget vert vist når det gjeldande dokumentet er eit XForms-dokument.

Redigerbar i skriveverna dokument

Set eit merke i denne boksen for å tillata redigering av innhaldet i bolken sjølv om dokumentet vert opna skriveverna.

Støtt oss!