Skriftstorleikar

Bruk dette dialogvindauget til å velja skriftstorleik for formelen. Vel ein grunnstorleik, og alle elementa i formelen vil verta skalerte i høve til denne.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Skriftstorleik


Dialogvindauge for skriftstorleik

Grunnstorleik

Alle elementa i ein formel vert skalerte proporsjonalt i høve til grunnstorleiken. Du kan endra grunnstorleiken ved å velja eller skriva inn punktstorleiken (pt) du ønskjer. Du kan også bruka andre måleeiningar eller metriske mål som automatisk vert omgjort til punkt.

Tipsikon

Viss du vil gjera ei varig endring i standardstorleiken som vert brukt i LibreOffice Math (12 pt), må du først velja storleiken du vil bruka (for eksempel 11 pt) og deretter trykka på knappen Standard.


Relative storleikar

I denne delen kan du bestemma relativ storleik for kvar elementtype i høve til grunnstorleiken.

Tekst

Vel tekststorleiken for ein formel i høve til grunnstorleiken.

Register

Vel relativ storleik for ein indeks i ein formel i høve til grunnstorleiken.

Funksjonar

Vel relativ storleik for nan og andre funksjonselement i ein formel i høve til grunnstorleiken.

Operatorar

Vel relativ storleik for matematiske operatorar i ein formel i høve til grunnstorleiken.

Grenser

Vel relativ storleik på grensene i ein formel i høve til grunnstorleiken.

Standard

Lagra endringane som standard for alle nye formlar. Du vert beden om å bekrefta endringane før dei vert lagra.

Dialogvindauge for standardverdiar ved lagring

Støtt oss!