Lysbilete

Denne menyen vert brukt for handsaming av lysbilete og funksjonar for navigering.

Nytt lysbilete

Set inn eit lysbilete etter det gjeldande lysbiletet.

Kopier lysbilete

Lagar ein kopi av det gjeldande lysbiletet.

Set inn lysbilete frå fil

Du kan setja inn lysbilete frå ein annan presentasjon i den gjeldande presentasjonen. Du kan også kopiera og setja inn lysbilete mellom presentasjonar.

Utforming

Opnar ein undermeny med lysbiletutformingar.

Slett lysbilete

Slettar dei valde lysbileta/det valde lysbiletet.

Lagra bakgrunnsbiletet

Viss lysbiletet har eit bakgrunnsbiletet, kan du bruka dette alternativet for å lagra bakgrunnsfila som høyrer med i biletet.

Set bakgrunnsbilete

Opnar ein filutforskar for å velja ei biletfil som skal brukast som bakgrunn i det gjeldande lysbiletet.

Lysbileteigenskapar

Set retning, margar, bakgrunn og andre utformingar for lysbiletet.

Endra hovudlysbiletet

Viser dialogvindauget for Tilgjengelege hovudlysbilete der du kan velja eit utformingsskjema for det aktive lysbiletet. Eventuelle objekt i lysbiletutforminga vert sette inn bak objekta i gjeldande lysbilete.

Nytt hovudlysbilete

Lagar eit nytt hovudlysbilete. Denne funksjonen er berre tilgjengeleg i Hovedutformingsvisning.

tip

For å gå inn i hovedutformingsvisinga, gå til Vis → Hovudlysbilete. Du går ut av hovedutformingsvisinga med Vis → Normal.


Slett hovudutforming

Slettar det gjeldande hovudlysbiletet. Denne funksjonen er berre tilgjengeleg i Hovedutformingsvisning.

Bakgrunn for hovudlysbiletet

Denne innstillinga gjev deg høve til å visa eller gøyma bakgrunnsbiletet definert i hovudlysbiletet.

Hovudobjekt

Dette valet gjev deg høve til å visa eller gøyma objekt definerte i hovudlysbiletet.

Hovudelement

Viser eit dialogvindauget der desse elementa frå hovudlysbiletet kan slåast på og av:

Vis lysbilete

Viss eit lysbilete er gøymd, vil denne funksjonen gjera det synleg igjen.

Gøym lysbilete

Viss eit lysbilete er synleg, vil denne funksjonen gøyma det.

Endra namn på lysbilete

Opnar eit dialogvindauge der du kan skriva inn eit namn på det gjeldande lysbiletet.

Gå til sist redigerte lysbilete

Gå til det lysbiletet som sist vart redigert i dokumentet.

Flytt

Viser ei liste over flytteoperasjonar du kan bruka på det gjeldande lysbiletet:

Naviger

Viser ei liste med funksjonar som kan brukast for å navigera gjennom lysbileta:

Samandragslysbilete

Lagar eit nytt lysbilete som inneheld ei usortert liste med titlane på lysbileta som kjem etter det valde lysbiletet. Dette oversiktslysbiletet vert sett inn etter det siste lysbiletet.

Utvid lysbilete

Lag eit nytt lysbilete frå kvart disposisjonspunkt på toppnivå (tekst på eitt nivå under tittelteksten i disposisjonsvisinga) i det valde lysbiletet. Disposisjonsteksten vert då tittelen på det nye lysbiletet. Disposisjonspunkt under toppnivået på originallysbiletet vert flytte opp eitt nivå på det nye lysbiletet.

Lysbiletovergang

Vel kva spesialeffekt som skal spelast av når du viser eit lysbilete under ei lysbiletframvising.

Støtt oss!