Format

Inneheld funksjonar du kan bruka for å endra utforminga av og innhaldet i dokumentet.

Tekst

Opnar ein undermeny der du kan velja kommandoar for tekstformatering.

Avstand

Opnar ein undermeny der du kan velja kommandoar for tekstavstand.

Juster tekst

Opnar ein undermeny der du kan justera tekst og objekt.

Lister

Opnar ein undermeny der du kan endra formateringa av listeavsnitt,

Standardformatering

Fjernar direkte formatering frå utvalet.

Stilar

Viser kommandoar for å redigera, oppdatera, laga og handsama stilar.

Teikn

Endrar skrifta og skriftformateringa til teikna.

Avsnitt

Endrar formateringa av avsnittet, slik som innrykk og justering.

Punkt og nummerering

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Tabell

Viser kommandoar for å formatera, redigera og sletta ein tabell og alle elementa i han.

Bilete

Viser komandoar for å klippa, redigera og handsama bilete.

Objekt og form

Opnar ein undermeny der du kan redigera eigenskapane til det valde objektet eller den valde forma.

Skugge

Legg til ein skugge på det valde teikneobjektet og vel skugge-eigenskapane.

Samhandling

Vel korleis det valde objektet skal oppføra seg når du trykkjer på det under ei framvising.

Namn

Gjev det valde objektet eit namn slik at du raskt kan finna det i dokumentstrukturen.

Skildring

Gjev ein tittel og ei beskriving til det valde objektet. Desse er tilgjengelege for tilgjengeverktøy og som alternative taggar når du eksporterer dokumentet.

Fordel utval

Fordeler tre eller fleire objekt jamt langs den vassrette eller loddrette aksen. Du kan også fordela avstanden mellom objekta jamt.

Roter

Roter objektet.

Spegelvend

Snur det merkte objektet vassrett eller loddrett.

Gjer om

Innstillingar for omgjering av det valde objektet.

Juster objekt

Juster dei valde objekta i høve til kvarandre.

Still opp

Endrar oppstillingsrekkjefølgja for eit valt objekt.

Grupper

Grupper held saman valde objekt slik at dei kan flyttast eller formaterast som eitt objekt.

Støtt oss!