Format

Inneheld funksjonar du kan bruka for å endra utforminga av og innhaldet i dokumentet.

Tekst

Opnar ein undermeny der du kan velja kommandoar for tekstformatering.

Standardformatering

Fjernar direkte formatering og formatering med teiknstilar frå utvalet.

Teikn

Endrar skrifta og skriftformateringa til teikna.

Avsnitt

Endrar formateringa av avsnittet, slik som innrykk og justering.

Punkt og nummerering

Legg til nummerering eller punktmerking av avsnittet. Du kan óg redigera formatet på nummereringa eller punktmerkinga.

Posisjon og storleik

Endrar storleik, flyttar, roterer eller skråstiller objektet.

Linje

Bestemmer eigenskapane for ei vald linje.

Område

Still inn kva objekta skal fyllast med.

Tekst

Vel utsjånad- og forankringseigenskapane for tekst i den valde teikninga eller tekstobjektet.

Lysbiletutforming

Viser dialogvindauget for Tilgjengelege hovudlysbilete der du kan velja eit utformingsskjema for det aktive lysbiletet. Eventuelle objekt i lysbiletutforminga vert sette inn bak objekta i gjeldande lysbilete.

Lysbiletoppsett

Opnar ein undermeny med lysbiletutformingar.

Samhandling

Vel korleis det valde objektet skal oppføra seg når du trykkjer på det under ei framvising.

Grupper

Grupper held saman valde objekt slik at dei kan flyttast eller formaterast som eitt objekt.

Støtt oss!