Tekstformateringslinja

Plasser skrivemerket i eit tekstobjekt for å få fram Tekstformateringslinja.

Skriftnamn

Vel eit skriftnamn frå lista eller skriv inn namnet på ei skrift direkte.

Du kan skriva inn fleire skrifttypar, skilde med semikolon. Dersom den første skrifttypen ikkje finst, prøver LibreOffice dei neste skrifttypane i rekkjefølgje.

Ikon

Skriftnamn

Skriftstorleik

Du kan velja mellom ulike skriftstorleikar frå denne lista, eller du kan skriva inn storleiken manuelt.

Halvfeit

Gjer den merkte teksten om til halvfeit skrift. Viss skrivemerket er i eit ord vert heile ordet i halvfeit skrift. Viss den merkte teksten eller ordet allereie er halvfeit, så vert formateringa fjerna.

Ikon Halvfeit

Halvfeit

Kursiv

Gjer den merkte teksten om til kursiv skrift. Viss skrivemerket er i eit ord vert heile ordet i kursiv. Viss den merkte teksten eller ordet allereie er i kursiv så vert formateringa fjerna.

Ikon Kursiv

Kursiv

Understreking

Understrekar eller fjernar understreking frå den merkte teksten.

Ikon Understrek

Understreka

Skriftfarge

Klikk for å bruka den gjeldande skriftfargen på dei merkte teikna. Du kan også klikka her og laga ei markering for å endra tekstfargen. Klikk på pila ved sida av symbolet for å opna verktøylinja for skriftfarge.

Ikon Skriftfarge

Skriftfarge

Venstre

Justerer avsnitta/avsnittet til venstre marg i behaldaren.

Ikon Juster venstre

Venstrejustert

Midtstilt

Midtstiller det/dei merkte avsnittet/avsnitta på den omkringliggjande behaldaren.

Ikon Midtstilt

Høgre

Justerer avsnitta/avsnittet til høgre marg i behaldaren.

Ikon Høgrejuster

Høgrejustert

Blokkjustert

Blokkjusterer det/dei valde avsnittet/avsnitta til begge margane. Du skal også kunna setja opp justeringsinnstillingar for den siste linja i eit avsnitt ved å velja Format → Avsnitt → Justering.

Ikon Justert

Blokkjustert

Større avstand

Trykk på Større avstand for å gjera avstanden til avsnittet over større.

Ikon

Større avstand

Mindre avstand

Trykk på Mindre avstand for å gjera avstanden til avsnittet over mindre.

Ikon

Mindre avstand

Usortert liste

Legg til eller fjern punktmerke i dei valde avsnitta.

Ikon Usortert liste

Slå usortert liste av/på

Teikn

Endrar skrifta og skriftformateringa til teikna.

Ikon Teikn

Teikn

Avsnitt

Endrar formatet på det gjeldande avsnittet, som innrykk og justeringar.

Ikon Avsnitt

Avsnitt

Støtte for asiatiske språk

Desse kommandoane kan du berre bruka etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt.

Tekst frå venstre mot høgre

Vel den vassrette tekstretninga.

Ikon Tekstretning frå venstre til høgre

Tekstretning frå venstre mot høgre

Tekst ovanfrå og ned

Bestemmer den loddrette tekstretninga.

Ikon Tekstretning frå øvst til nedst

Tekst ovanfrå og ned

Auk skriftstorleiken

Aukar skriftstorleiken på den valde teksten.

Minsk skriftstorleiken

Minkar skriftstorleiken på den valde teksten.

Støtt oss!