Verktøylinja for linje og fyll

Verktøylinja for linje og fyll inneheld funksjonar og val du kan bruka i denne visinga.

note

Viss du gjev formattributta som linjebreidde, linjefarge, linjestil, områdefyllingstype og områdefyllstil med linje- og fyllingslinja utan at noko objekt er vald i arbeidsområdet, vert linje- og fyllinnstillingane brukte på nye former, som direkte formatering, og overstyrer standard teiknestilattributt for forma. For å tilbakestilla attributta til linje- og fyllingslinja til standard teiknestil, fjern markeringa av eit objekt i arbeidsområdet og dobbeltklikk på standard teiknestil-oppføringa i stilar-panelet i sidepanelet. Det neste objektet du teiknar viser standard teiknestil.


Posisjon og storleik

Endrar storleik, flyttar, roterer eller skråstiller objektet.

Ikon Posisjon og storleik

Posisjon og storleik

Juster objekt

Juster dei valde objekta i høve til kvarandre.

Flytt fremst

Flyttar det valde objektet fremst slik at det ligg framom alle andre objekt.

Ikon Flytt fremstt

Flytt fremst

Flytt framover

Flytt objektet eitt nivå opp, nærare toppen av stabelen.

Ikon Flytt fram

Flytt framover

Flytt bakover

Flytt objektet eitt nivå ned, nærare botnen av stabelen.

Ikon Flytt bakover

Flytt bakover

Flytt bakarst

Flyttar det valde objektet bakarst, slik at det ligg bak alle andre objekt.

Ikon Flytt bakarst

Flytt bakarst

Framføre objektet

Endra oppstillingsrekkjefølgja av objekt ved å flytta det valde objektet framføre eit objekt du vel. Skjermplasseringa til det valde objektet vert ikkje endra.

Bak objektet

Endra oppstillingsrekkjefølgja ved å flytta det valde objektet bak eit anna objekt. Skjermplasseringa til det valde objektet vert ikkje endra.

Linjestil

Vel den linjestilen du vil bruka.

Ikon Linjestil

Linjestil

Linjetjukkleik

Vel breidda på linja. Du kan leggja til ei måleeining. Ein nullverdi gjev ei linje med ei breidd på ein piksel i mediet ho vert vist på.

Ikon Linjebreidd

Linjebreidde

Linjefarge

Vel ein farge for linja.

Ikon Linjefarge

Linjefarge

Områdestil/-fyll

Vel den fylltypen du vil bruka på teikneobjektet.

Ikon Områdestil / Fylling

Områdestil/fyll

Skugge

Legg til skugge på det valde objektet. Viss objektet har skugge frå før, vert han fjerna. Viss du trykkjer på denne knappen utan å ha merkt eit objekt, vil det neste objektet du teiknar få skugge.

Ikon Legg til skugge

Skugge

Pilstil

Opnar verktøylinja for pilspissar. Bruk symbolet til å velja stil for slutten av den valde linja.

Ikon Linjeslutt

Pilstil

Spegelvend loddrett

Snur dei valde objekta loddrett, slik at nede vert oppe og motsett.

Spegelvend vassrett

Spegelvender dei valde objekta vassrett mot høgre.

Transformasjonar

Endra forma, retninga eller fyllet i dei valde objekta.

Vel om dialogvindauget for stilar skal visast eller gøymast. Der kan du også tildela og organisera stilar.

Ikon Stilar

Stilar

Vis Rutenett

Slå av eller på rutenettet.

Fest til rutenettet

Vel om berre rammer, teikneelement og kontrollelement skal flyttast mellom rutenettpunkta. For å endra status for festenettet berre for den gjeldande økta, dra objektet medan du held nede .

Hjelpelinjer ved flytting

Slår av eller på visinga av hjelpelinjer når eit objekt vert flytt.

Støtt oss!